Du är här

2010-05-27 - Samhällsinformation
Landstinget visar upp ett poitivt resultat för första kvartalet. Foto Håkan Nordström

Landstinget 81 miljoner plus

Landstinget Västernorrland visar ett överskott under årets första fyra månader.

Resultatet 81 miljoner plus är 31 miljoner bättre än budget och 205 miljoner bättre än samma tid förra året. Prognosen för helåret är plus 154 miljoner.

– Men de ekonomiska utsikterna är fortsatt svåra då det redovisade positiva resultatet för 2010 till vissa delar är av tillfällig art, säger landstingets ekonomidirektör Gösta Burlin.

Orsaken till förbättringen är främst högre skatteintäkter – ett resultat av skattehöjningen från och med 2010 – högre statsbidrag till följd av det tillfälliga konjunkturstödet samt minskade personalkostnader.

Kostnaderna för regionsjukvård samt stafettläkare är dock fortsatt höga och de planerade besparingarna har ännu inte gett full effekt.

Landstingets resultat för hela 2010 beräknas bli 154 miljoner kronor i överskott vilket är 4 miljoner bättre än budget. Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, Sollefteå sjukhus och Primärvården redovisar emellertid prognoser som visar på stort negativt resultat för året – länssjukhuset med 141miljoner minus, Sollefteå med minus 16 och Primärvården med minus 50 miljoner.
Orsaken är även här höga kostnader för riks- och regionsjukvård samt stafettläkare och personalkostnader.

Till detta ska för 2010 läggas en engångskostnad på 58 miljoner kronor för avvecklings- och omställningskostnader samt rivning av fastighet i Örnsköldsvik.

– Det är av yttersta vikt att ett positivt resultat jämfört med budget kan uppnås, för att landstinget i större omfattning ska klara återställningskraven för underskotten för åren 2008 och 2009, säger ekonomidirektör Gösta Burlin.

Det handlar om 292 miljoner kronor som behöver återställas. Även med det beräknade positiva resultatet för 2010 och en del övriga justeringar, återstår ändå 92 miljoner kronor att täcka kommande år.

– Trots den positiva utvecklingen under 2010 måste arbetet med att verkställa beslutade kostnadsreduceringar fortgå och en fortsatt restriktivitet iakttas, säger landstingsstyrelsens ordförande Elisabet Strömqvist.

– Det känns dock bra att vi kan uppvisa ett positivt resultat för 2010, men vi måste komma ihåg att inför 2011 och 2012 finns inte någon ekonomisk buffert, säger hon vidare.

 

Dela med dig av denna artikel på: