Du är här

2010-01-25 - Samhällsinformation

Kommunens resultat +30 miljoner kronor

Kommunen når sitt resultatmål för 2009. Genom att lägga ut besparingar under innevarande år har kommunen motverkat de stora intäktsminskningar som orsakats av rådande konjunkturläge. Det tillsammans med sänkta arbetsgivaravgifter och minskade kostnader för avtalsförsäkringar, har medfört ett positivt resultat.

I dag presenterade Örnsköldsviks kommun sitt ekonomiska resultat för 2009. Resultatet, +30 miljoner kronor, är 11 miljoner sämre än budgeterat, men bättre än den senaste prognosen. Resultatet innebär att kommunen når resultatmålet för 2009. Resultatet 2009 är dock 20 miljoner kronor sämre än 2008. Det beror på att årets skatteintäkter har ökat mindre än verksamhetskostnaderna och att kommunens bolagskoncern inte givit någon utdelning 2009.
– Det är glädjande med ett resultat i balans 2009 trots kraftiga intäktsminskningar. Det har möjliggjorts genom ett aktivt deltagande från samtliga medarbetare samt att vi fått lägre kostnader för avtalsförsäkringar (AFA), säger kommunstyrelsens ordförande Elvy Söderström.
Den lågkonjunktur som Sverige har befunnit sig i under 2009 har medfört betydligt lägre skatteintäkter för kommunen. Sysselsättningen har sjunkit markant, jämfört med vad som var budgeterat. Kommunfullmäktige har därför lagt ut besparingar på 1,5 procent på verksamheterna. I pengar motsvarar de besparingarna 38 miljoner kronor. Samtidigt har stora och snabba kostnadsökningar, främst för försörjningsstöd, gjort att kommunen fått tillskjuta totalt 19 miljoner kronor till verksamheterna.
– Utifrån att vi antog 2009 års budget innan finanskrisen var känd får resultatet för 2009 betecknas som bra trots att inte vi inte når budgeterat resultat, säger ekonomidirektör Mikael Öhrling. Snabba beslut om besparingar i verksamheterna har varit starkt bidragande till att ändå uppnå ett plusresultat.
Under rådande lågkonjunktur har också satsningar gjorts. Bland annat har kommunfullmäktige tagit beslut om ytterligare investeringar i jobb och framtidstro, totalt 60 miljoner kronor på två år. Fullmäktige har även antagit en handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställd personal. Detta för att långsiktigt förena målen om en god ekonomi och god personalpolitik. Insatser utifrån denna handlingsplan belastar kommunens resultat för 2009 med 12 miljoner kronor. Främst är det anställda inom grundskolan som valt att gå i pension tidigare.
Bokslutet för kommunkoncernen redovisas för kommunfullmäktige i mars.

Dela med dig av denna artikel på: