Du är här

2010-03-09 - Samhällsinformation

Beslut från kommunstyrelsen 9 mars

Ny jämställdhetsplan, ny organisation i kommunen, investering för energibesparing i Paradisbadet och besked om att kommunen nått sitt resultatmål för 2009.

Ny jämställdhetsplan
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner den nya jämställdhets- och mångfaldsplanen som har tagits fram för Örnsköldsviks kommun för åren 2010-2012. Åtgärderna i planen handlar bland annat om att fler anställda ska ha heltidsarbete, öka mångfalden i personalsammansättningen, satsning på inskolning av ungdomar och instegsjobb för utrikes födda och arbete för en ökad andel män i organisationen.
 
Resultatmålet nåddes
Kommunen når sitt resultatmål för 2009. Genom att lägga ut besparingar under innevarande år har man motverkat de stora intäktsminskningar som orsakats av rådande konjunkturläge. Detta, tillsammans med sänkta arbetsgivaravgifter och minskade kostnader för avtalsförsäkringar, har medfört ett positivt resultat.
Resultatet, +30 miljoner kronor, är 11 miljoner sämre än budgeterat men bättre än den senaste prognosen. Resultatet innebär att kommunen når resultatmålet för 2009. Resultatet för 2009 är dock 20 miljoner kronor sämre än 2008. Det beror på att årets skatteintäkter har ökat mindre än verksamhetskostnaderna och att kommunens bolagskoncern inte gett någon utdelning 2009.

Ny organisation i kommunen
Örnsköldsviks kommun kommer att organiseras i fem förvaltningar istället för nuvarande åtta: barn- och utbildningsförvaltningen, kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, plan- och miljökontoret, räddningstjänsten, omsorgsförvaltningen, humanistiska förvaltningen och tekniska kontoret.
I höstas beslutade kommunstyrelsen att ett samhällsbyggnadskontor, en internserviceförvaltning och ett kommunledningskontor ska finnas och i tisdags beslutade kommunstyrelsen att bilda en förvaltning för bildning och en för välfärd.

Åtgärder för energibesparing vid Paradisbadet
Energibesparande åtgärder och uppgradering av reningsanläggningen vid Paradisbadet behöver göras. Kommunstyrelsen föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden ska få ett tilläggsanslag på 4,5 miljoner kronor för att genomföra detta under våren och försommaren 2010.
 
Övikshem säljer för att finansiera nybygge
Kommunstyrelsen föreslår att Övikshem ska få lägga fastigheter i bolag och därefter sälja bolagen. Just nu gäller detta för att finansiera nyproduktion av 33 nya bostadslägenheter i kvarteret Mosebacke. Kommunstyrelsen föreslår också att Övikshem ska få sälja fastigheter till hyresgäster för ombildning till bostadsrätter och/eller till privata fastighetsägare för fortsatt hyresrätt.
 
Medborgarförslag resulterade i trottoar
Det medborgarförslag som Kjell Svensson tidigare lämnade om trottoar vid Sjukhusgatan har resulterat i just detta. Kommunstyrelsen föreslår därför att fullmäktige beslutar om att se förslaget som bifallet.
 

 

Dela med dig av denna artikel på: