Du är här

2010-06-10 - Bjästa

Lennart Kempe får kritik av domkapitlet

Bjästaprästen har däremot inte brustit i syn yrkesroll i samband med fjolårets skolavlutning.

Under torsdagen tog domkapitlet i Härnösands stift ställning i det tillsynsärende som rör Lennart Kempe, kommunister i Nätra församling i Bjästa. Domkapitlet beslutar att ge Kempe en skriftlig erinran.

Detta är det pressmeddelande som Härnösands stift går ut med:

”Kyrkan måste våga prata om våldtäkt”

Domkapitlet i Härnösands stift riktar skarp kritik mot Bjästaprästen Lennart Kempes sätta att bemöta en våldtagen flicka och menar att han i avsevärd mån skadat det anseende en präst bör ha. Samtidigt slår domkapitlet fast att vilka som deltar i en skolavslutning är skolans ansvar, även om avslutningen äger rum i kyrkan.

Domkapitlet konstaterar att våldtäkt mot barn är ett mycket allvarligt övergrepp. Liksom att det på en präst ställs mycket höga krav på omdöme och förmåga att möta människor på ett trovärdigt sätt.

Domkapitlet ser därför mycket allvarligt på Lennart Kempes agerande gentemot en våldtagen flicka, som deltagit i konfirmandarbetet i Nätra församling där han tjänstgör. Det gäller främst hans brist på ett genomtänkt och tydligt agerande gentemot den våldtagna flickan och hennes familj, trots att flickans mamma kontaktat honom flera gånger. Men domkapitlet har även beaktat hans uttalanden i en intervju i tv-programmet Uppdrag Granskning (24/3), där det kan uppfattas som att han har ett ensidigt fokus på gärningsmannen och saknar medkänsla för brottsoffret.

Domkapitlet har därför beslutat att tilldela Lennart Kempe en skriftlig erinran, en åtgärd som är mycket ovanlig i Härnösands stift. Mot beslutet reserverar sig en av ledamöterna som anser att Lennart Kempe inte i avsevärd mån har skadat det anseende en präst bör ha.
 
Domkapitlet har också granskat Lennart Kempes roll i samband med skolavslutningen i Nätra kyrka förra året. Av domkapitlets utredning framgår att den våldtäktsdömde pojken deltog tillsammans med sin gamla klass, han fick ta emot ett kuvert och bli omkramad av lärarna precis som andra elever. Pojken tog sedan själv initiativ till att dela ut rosor och krama om sina gamla klasskamrater. Lennart Kempes roll under avslutningen var att hälsa välkommen och vara konferencier.

Här konstaterar domkapitlet att församlingen hade upplåtit kyrkan till skolan, helt i samklang med Svenska kyrkans regelverk. Det innebär att skolavslutningen är skolans arrangemang och att kyrkan inte kan avgöra vilka som får närvara eller lastas för vad som händer under avslutningen. Domkapitlet anser därför att Lennart Kempe inte har brustit i sin yrkesroll i samband med skolavslutningen.
 
Med anledning av de svagheter som domkapitlet konstaterat i sin utredning sjösätter Härnösands stift en rad främjande insatser som riktar sig till stiftets alla församlingar. Meningen är dels att stärka kyrkans medarbetares medvetenhet om ungdomars livssituation, dels att kyrkans medarbetare ska var rustade för att på ett genomtänkt sätt hantera frågor som rör sexuella övergrepp.

– I kyrkan måste vi våga ta upp svåra saker, vi ska kunna prata om våldtäkt och om allt annat som är svårt, säger biskop Tuulikki Koivunen Bylund.

Bland annat kommer stiftet att utarbeta etiska riktlinjer för församlingarnas konfirmandarbete och i höst ska en bok om våldtäkt delas ut till alla konfirmander i stiftet. En annan insats innebär fortbildning om ungdomar, sex och internet. Ytterligare en annan insats rör själavårdarens roll med fokus på frågor om skuld och förlåtelse. 

Sammantaget ska insatserna, som bara några nämns ovan, ses som ett långsiktigt arbete som inleds under detta år, och som kommer att följas upp fortsättningsvis i olika typer av fortbildningar.

Dela med dig av denna artikel på: