Du är här

2010-07-23 - Samhällsinformation
FOTO: Håkan Nordström

God strokevård i Västernorrland

Nästan 80 procent av de strokedrabbade i Västernorrland under 2009 uppger att de ett år efter insjuknandet i huvudsak klarar de viktigaste dagliga aktiviteterna själva. Det är den högsta siffran i landet.

Det framgår i den ettårsuppföljning som nyligen kom från Riks-Stroke, det svenska strokeregistret.

78 procent i Västernorrland uppger ett år efter sin stroke att de upplever sig ha ett gott eller ganska gott allmäntillstånd (riksgenomsnittet är 70 procent). Det understryks också i rapporten av att Västernorrland ligger bäst till i landet när det gäller god smärtlindring under behandlingen.

Strokepatienter med inslag av nedstämdhet är enligt rapporten mindre vanligt i Västernorrland än i riket.

Förbättringsområdena för strokevården i länet ligger inom hemsjukvård och hemtjänst, där även kommunerna kommer in i bilden.

– Rapporten bekräftar att vi har en god strokevård i Västernorrland, säger landstingsdirektör Lars Bolin i en kommentar.

– Tyvärr har vi en högre insjuknandefrekvens i stroke än riket i sin helhet, vilket till största delen förklaras av att vi har fler överviktiga, fler hjärt-kärlsjuka och fler diabetessjuka. Det är därför viktigt att intensifiera det förebyggande arbetet, samtidigt som vi ska behålla den fina vården av de som trots förebyggande arbete drabbas av stroke.
Dela med dig av denna artikel på: