Du är här

2013-02-04 - Världsklass-bloggen

Det pratas om Umeåregionen

I våra medier har det både före och efter årsskiftet rapporterats om att Örnsköldsvik vill vara med i Umeåregionen. Det här kan väcka olika känslor beroende på hur det presenteras och vem som lyssnar. Men vad är det då?

Umeåregionen är ett kommunsammarbete. Det startade för 20 år sedan mellan kommunerna Vindeln, Robertsfors, Umeå, Vännäs, Bjurholm och Nordmaling. Syftet är att samarbeta inom verksamhetsområden där det kan göra nytta och målsättningen är att utveckla regionen och effektivisera den kommunala förvaltningen. Allt ska genomföras med demokratisk förankring. Arbetet styrs av ett regionråd bestående av kommunalråden och oppositionsråden från respektive kommun. Den operativa ledningen utgörs av kommuncheferna. Själva arbetet utförs av arbetsgrupper som sätts samman av tjänstepersoner inom kommunerna. Helheten hålls samman av ett kansli där det idag är en person anställd. Den fasta kostnaden är 1.5 miljon per år vilket täcker kansliet och regionträffarna.

Vad gör de då? De samarbetar inom olika verksamhetsområden och några konkreta exempel ges av,

·       En gemensam katalog och gemensamt lånekort på bilioteken har gett större utbud, fler tjänster och högre tillgänglighet (arbetet tilldelades FN:s pris för ”bästa innovation i offentlig sektor” 2008).

·       En samordnad flyktingmottagning har effektiviserat integrationsprocessen och gjort det enklare att anpassa mottagandet efter individers behov och situation.

·       En gemensam telefonväxel har inneburit effektiv och ekonomisk telefoniservice och ekonomiska besparingar.

·       En gemensam handlingsplan för jämställdhetsarbete siktar mot världens bästa livsmiljö.

·       En gemensam krisberedskap har gett bättre krishanteringsförmåga i fall det sker extraordinära händelser.

Det bygger med andra ord på att samverka för att effektivisera eller förbättra samhällsservicen. Och dessutom för det kommunerna närmare varandra. Vad det innebär om Örnsköldsvik går med vill jag låta vara osagt men jag är positiv till vad det handlar om och hur arbetet är organiserat.

Slutligen är det viktigt att slå fast att Umeåregionens vara eller inte vara (för vår del) inte är ett geografiskt ställningstagande. Det är inte för eller emot Västernorrland. Det är ett försök att samarbeta där de bästa förutsättningarna finns. Parallellt med att ansökan om medlemskap till Umeåregionen behandlas arbetas det med en utökad samverkan med Kramfors, Sollefteå och Härnösand om besöksnäringen. Båda bygger på viljan att göra bättre och skapa mer. 


Dela med dig av denna artikel på: