Du är här

2021-02-13 - Nyheter/Reportage
Till höger: Håkan Wiberg vid Räddningstjänsten. Foto: Håkan Nordström.

Vikten av förebyggande arbete

Anlagda bränder blir tyvärr allt vanligare och efter den i Köpmanholmenskolan för en tid sedan har många reagerat med förskräckelse.Men tack vare ett väl förebyggande arbete kunde stora delar av byggnaden räddas.

Under natten mot den 29 januari började skolan i Köpmanholmen att brinna. Allt tyder på att den var anlagd och efter Räddningstjänstens insatser konstaterades att förskolan totalförstördes och att mellanstadiedelen rökskadades.
Men det förebyggande brandskyddsarbetet begränsade skadorna avsevärt och hindrade elden från att sätta hela byggnaden i en totalbrand.
– Det ska vi vara väldigt tacksamma för. Skolbranden i Köpmanholmen är ett bra exempel på ett fungerande förebyggande arbete. Organisation, brandtekniska åtgärder och ett väl fungerande SBA; systematiskt brandskyddsarbete, säger Håkan Wiberg, Enhetschef Räddningstjänstens förebyggande enhet.
Anlagda bränder är ett ökande problem i samhället och så även i Örnsköldsvik. Därför är företrädarna för kommunens räddningstjänst noga med att påtala vikten av det förebyggande arbetet.
– Det är otroligt viktigt att alla sköter sitt systematiska brandskyddsarbete, såväl företag och organisationer som privatpersoner. Bara för att man har en brandskyddsansvarig/säkerhetsansvarig på arbetsplatsen innebär det inte att övrig personal slipper ansvaret. Alla behöver ha bra kunskap och förståelse så man kan ingripa om något inträffar. Det bär man också med sig till det egna hemmet, säger Erica Moberg, processledare, Brand och säkerhet.

Så till den eller de som funderar kring sitt förebyggande arbete tipsar brandinspektören Joel Zacco att läsa information på MSB:s hemsida, vilken du hittar genom att söka på msb.se och ”Ansvar och systematiskt brandskyddsarbete”.
Det förebyggande brandskyddsarbetet är alltså ofta avgörande för hur lycklig utgången av incidenten blir och i fallet Köpmanholmenskolan fick räddningstjänsten vetskap om branden i ett tidigt skede tack vare det automatiska brandlarmet.
– I vår till ytan stora kommun finns det många byggnader som ligger ganska undanskymda så automatlarmet blev avgörande för ett relativt snabbt ingripande, säger Håkan Wiberg.

Checklista för att komma i gång med systematiskt brandskyddsarbete:

  • Fördela ansvar och arbetsuppgifter för brandskyddet genom att göra en gränsdragningslista samt upprätta en brandskyddsorganisation.
  • Inventera byggnadens brandskydd. Dokumentera lösningarna på en brandskyddsritning eller i en brandskyddsbeskrivning.
  • Gör en checklista för regelbunden kontroll av alla brandtekniska installationer. Dokumentera kontrollerna med datum och eventuella brister.
  • Upprätta brandskyddsregler. Se till att personal och besökare informeras om dessa.
  • Upprätta en plan för att utbilda och öva personalen i viktiga brandskyddsfrågor.
  • Kom ihåg att en uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet ska göras årligen. Gå igenom dokumentationen i sin helhet och revidera vid behov.

 

Dela med dig av denna artikel på: