Du är här

2019-03-21 - Skola & utbildning
Foto: Håkan Nordström

Så ska gymnasieutbildningen i Ö-vik se ut

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna har enats om hur kommunen ska påbörja ett visions- och processarbete för att utveckla framtidens gymnasieutbildning. Under onsdag kväll så presenterades hur detta arbete ska se ut.

I ett pressmeddelande skriver Socialdemokraterna föjande:

"Örnsköldsviks kommun ska påbörja ett visions- och processarbete för att utveckla framtidens gymnasieutbildning. 

Vi vill med det möta framtidens behov av kunskap och kompetens samt säkerställa ett lärande av hög klass i ändamålsenliga lokaler. Det startar i ett processarbete med bred förankring som ska utmynna i konkreta förslag på hur framtidens utbildning i Örnsköldsviks kommun ska utformas. Ambitionen är att skapa samarbeten som är gynnsamma för studenten, skolan, näringslivet och forskning och som är till gagn för kommunens tillväxt och utveckling. 

Styrdokument; skollag, läroplan, fullmäktiges vision & mål samt utbildningspolicy 

Bärande principer 

Kommunens utbildningar ska kännetecknas av flexibilitet, öppenhet och säkerhet. Framtidens gymnasium ska utgöra ett tillväxtnav där elever, civilsamhälle, näringsliv och forskning tillsammans och var för sig bidrar till kommunens utveckling. 

Gränser mellan gymnasieutbildning, vuxnas utbildning och universitetsutbildning ska vara överbryggbara. Även grundskolans högre klasser ska inkluderas. 

Omvärldsbevakning är en central del av processen och bör bestå både av utblick till andra kommuner och aktörer samt ta del av framtidsforskning. 

Uppdrag: 

Visionsarbetet ska ske processinriktat och i dialog med interna och externa aktörer t ex medarbetare, elever, branschföreträdare, universitet, regionföreträdare. 

Programutbud ska kartläggas liksom samarbetsformer med andra aktörer.

Driftsformer ska beskrivas inklusive behov av lokaler. 

Förslag på arbetsordning: 

Politisk styrgrupp utses av bildningsnämnden med uppgift att initiera uppdrag och följa arbetet.

Projektdirektiv för processen utarbetas av styrgruppen och beslutas av bildningsnämnden.

Processledare tillsätts inom bildningsförvaltningen. 

Arbetets slutleverans ska ske i tid för politiskt beslut våren 2020. I den ingår visionsdokument, handlingsplan med programutbud och lokalbehov, konsekvensanalys ur hållbarhetsperspektiv (alla tre perspektiven!)"

 

 

Dela med dig av denna artikel på: