Du är här

2018-10-03 - Ekonomi

Kommunens resultat når inte budget

Kommunens prognos för helåret 2018 är att man når ett ekonomiskt resultat på +29 miljoner kronor, vilket är 39 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på +68 miljoner kronor som kommunfullmäktige har fastställt.

Resultatförsämringen jämfört med budget förklaras till stor del av engångskostnader, bl.a. utifrån den extremt snörika vintern. God ekonomisk hushållning bedöms uppnås 2018. Mer information om tertialuppföljningen finns på kommunens webbplats.

Dela med dig av denna artikel på: