Du är här

2016-01-25 - Ekonomi

+37 miljoner kronor för 2015

Kommunens ekonomiska resultat för 2015 uppgår till +37 miljoner kronor vilket är sämre än föregående år beroende på att verksamhetskostnaderna har ökat snabbare än intäkterna. Det positiva resultatet innebär att lagens balanskrav för ekonomin infrias och att kommunens resultatmål uppnås.

Resultatet är något sämre än budgeterat och förklaras i huvudsak av lägre skatteintäkter och generella statsbidrag. Nämnderna totalt uppnår budgeterat resultatmål och de som bidragit till det är kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och humanistiska nämnden. Omsorgsnämnden och bildningsnämnden har underskott mot budget, där den sistnämnda har det största underskottet.

Bokslutsarbetet går nu vidare med måluppfyllelse, ytterligare ekonomiska analyser och koncernredovisning och den slutliga årsredovisningen kommer att behandlas i kommunfullmäktige 25 april.

Dela med dig av denna artikel på: