Du är här

2014-03-20 - Lokalt

Gemensam skrivelse för att stärka och säkra lanthandeln

Tillsammans med ett 20-tal andra kommuner gör Örnsköldsviks kommun en insats för att säkra lanthandelns möjligheter att verka på den svenska landsbygden.

I en skrivelse till Centralt samordningsforum, CSF, efterfrågar kommunerna samverkan mellan alla aktörer som finns kring lanthandeln.
CSF är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte på nationell nivå, där flera bolag och myndigheter ingår som är viktiga för serviceutveckling på landsbygden. I forumet möts beslutsfattare för att delge varandra information vilket ska leda till bättre och förhoppningsvis mer samordnade beslut. Beslut som i längden påverkar butiker och servicefunktioner.

Den skrivelse som kommunerna skickar till CSF fokuserar på den stora betydelse lanthandeln har för landsbygden. Inte bara som försäljningsställe utan även för att bidra till att göra en plats attraktiv, fungera som samlingsplats, informationsplattform och komplettera med andra tjänster som till exempel paketutlämning, fiskekortsförsäljning och turistinformation. Lanthandeln beskrivs även som viktig för det lokala näringslivet och som en väg till kunden för lokala producenter.

Syftet med skrivelsen är att CSF ska möta kommunerna i ett samtal kring hur man, tillsammans med andra aktörer, ska kunna bidra till att stärka lanthandeln. Målet är att hitta hållbara och för alla parter vettiga och ekonomiskt lönsamma villkor, som innebär att lanthandeln kan vara konkurrenskraftig.
Skrivelsen ska presenteras vid nästa CSF-möte som äger rum i april.

Dela med dig av denna artikel på: