Du är här

2010-08-03 - Samhällsinformation

Mer pengar till humanistiska nämnden

Budgeten utökas med 5,5 miljoner för 2010 enligt beslut i kommunstyrelsen i dag - läs också de övriga besluten, bland annat att föreningen Gottne Byamän får överta skolbyggnaden för en krona.

Beslut i korthet från kommunstyrensen 3 augusti:

Kommunal borgen för trygghetsboende
Örnsköldsviks kommun ska pröva borgen för trygghetsboende i Bredbyn, föreslår kommunstyrelsen. Det är FIA AB (Framtid i Anundsjö AB) som har köpt en del av äldreboendet Sörgården som ansöker om borgen på 7,9 miljoner kronor för finansieringen. Totala kostnaden för ombyggnaden beräknas till 22,6 miljoner kronor. Staten har beviljat statsbidrag och trygghetsboendet byggs i en av kommunens serviceorter, därmed är kriterierna uppfyllda för att kommunal borgen ska kunna beviljas.
 
Omsorgsnämnden tar i anspråk tidigare överskott
Kommunstyrelsen föreslår att omsorgsnämnden får ta i anspråk 3,9 miljoner kronor av tidigare överskott för att klara det budgeterade resultatmålet. De ökade kostnaderna beror till stor del på att de åtgärder som nu görs för att rymma den växande verksamheten inte ger full effekt förrän 2011. Nytt resultatmål för nämnden blir därmed -7,4 miljoner kronor.
 
Humanistiska nämnden får ökad budget
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd, familjehem och kontaktpersoner ökar och kommunstyrelsen föreslår därför att humanistiska nämndens budget för 2010 utökas med 5,5 miljoner kronor. 4,3 miljoner beräknas för ekonomiskt bistånd och 1,2 miljoner kronor för personalförstärkning inom sociala utredningar.
 
Fler affischeringsytor utreds
Ett uppdrag att utreda behovet av affischeringsytor har tidigare lämnats till nämnden för teknik och service. Därför föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska anse intentionerna i Henrik Perssons medborgarförslag om just fler affischeringsytor tillgodosedda.
 
Inga namn på sittbänkarna
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår Henrik Perssons  medborgarförslag om namn på sittbänkarna i centrum.
 
Överlåter skolbyggnad
Efter ett medborgarförslag från Arne Berglund föreslår kommunstyrelsen  att kommunen ska överlåta skolbyggnaden i Gottne för en krona till Gottne Byamän som planerar en upprustning av fastigheten.
 
Inga särskilda redskap för vuxenpark
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige inte godkänner medborgarförslaget från Jerry Walter om vuxenparker, det vill säga lekplatser för vuxna för att främja friskvård. Kommunen menar att parker ska vara till för alla och vara generationsövergripande samlingsplatser och hänvisar bland annat till Strandparken som är en aktivitetspark. Några ekonomiska medel för att utveckla den med särskilda redskap finns dock inte i parksektionens budget.

Cykelplan för att förbättra cykeltrafiken
En plan för kommunens mål, riktlinjer och åtgärder när det gäller cykelfrågor ska tas fram. Det konstaterar kommunstyrelsen efter att en utvärdering gjorts kring arbetet med cykeltrafiken. Sammanhängande cykelvägar, kunskapshöjning och organisation är åtgärder som utvärderingen pekar på bör finnas med i planen.
 
Regionalt serviceprogram för landsbygden
Länsstyrelsen har tagit fram ett regionalt serviceprogram för 2010-2013. Betoningen i programmet är att service ska ses som en tillväxtfaktor på landsbygden och anger fyra insatsområden. De är tillgänglighet för dagligvaror, tillgänglighet till drivmedel, tillgänglighet genom fungerande kommunikation, tillgänglighet genom samordnad service och finansiering. Kommunstyrelsen ställer sig bakom programmet under förutsättning att länsstyrelsen tillsammans med kommunerna och övriga parter kan hitta finansiering.
 
Samarbetar kring studentbiblioteket
Kommunen fortsätter att svara för en del av studentbiblioteket i Arkenbiblioteket. Liksom under föregående år bidrar kommunen under perioden 1 juni 2010 till sista maj 2011 med 250 000 kronor.


 

Dela med dig av denna artikel på: