Du är här

2010-02-02 - Samhällsinformation
Foto: Håkan Nordström

Information från kommunstyrelsen

Kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde den 2 februari:

Samverkan mellan länets gymnasieskolor
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ett samverkansavtal mellan de kommunala gymnasieskolorna i länet. Syftet med en ökad samverkan är att, i ett regionalt perspektiv, utveckla och stärka gymnasieskolans kvalitet, tillgänglighet och utbud. Kommunstyrelsen föreslår också att undersöka möjligheten att involvera även andra huvudmän i samarbetet.

Kommunen övertar inte ansvaret för vägar i Nyänget
I ett medborgarförslag föreslår Christer Larsson att kommunen ska överta ansvaret för underhåll av vägarna i Nyänget. Mot bakgrund av att kommunen inte är huvudman för mark som räknas som allmän plats, föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige avslår förslaget. Att överta ansvaret för vägarna i Nyänget, och andra vägar som idag sköts av vägföreningar, skulle medföra ökade kostnader som inte ryms inom tekniska kontorets ekonomiska ramar.

Inget extra pynt till Halloween
Albin Helén föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska pynta mer på gator och torg i samband med Halloween. Kommunen har inte så mycket pengar att lägga på utsmyckning. Därför väljer kommunens tekniska kontor att främst använda pengarna för att pynta gator och torg i samband med jul och påsk. Mot den bakgrunden föreslår kommunstyrelsen att medborgarförslaget avslås.

Det går att lämna av passagerare under tak vid Äldrecentrum
Byggarbeten och avspärrningar har gjort att det tidigare inte har varit möjligt att komma fram till Äldrecentrums entré med bil för att lämna av passagerare. De hindren är nu undanröjda. Därmed anser kommunstyrelsen att intentionerna i Kjell Svenssons medborgarförslag, om att möjliggöra lämning vid Äldrecentrum under skydd av tak, är tillgodosedda.

Ingen bro mellan Äldrecentrum och vårdcentralen Ankaret
Kjell Svensson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen, tillsammans med landstinget, bygger en träbro med tak mellan Äldrecentrum och vårdcentralen Ankaret. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Ansvariga för verksamheten vid vårdcentralen anser att en gångbro skulle störa verksamheten i vårdcentralens lokaler. Äldrecentrum är dock byggt så ett en eventuell framtida förbindelse mellan lokalerna ska vara möjlig. Markhöljd, ledningsdragning och annan byggteknisk konstruktion är anpassad för framtida flexibilitet.

Inga speciella festligheter för 75-åringar
I en motion föreslår Ingrid Ågren (SPI) att kommunen årligen anordnar en festlighet för kommunens alla 75-åringar. Mot bakgrund av kommunens ekonomiska läge föreslår kommunstyrelsen att motionen avslås. Samtidigt hänvisar kommunstyrelsen till att omsorgsförvaltningen på olika sätt, bland annat genom träffpunktsverksamhet, arbetar för att stimulera och underlätta social samvaro för äldre.

Extra satsning på jobb för unga
Malin Westman och Leif Lindholm (båda S) vill i en skrivelse att kommunen bereder arbete för fler arbetslösa ungdomar. Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige under 2010 anslår 2,5 miljoner kronor för att ge 30 ungdomar 6 månaders anställning inom kommunen. Arbetena ska utföras vid kommunens olika förvaltningar mot en avtalsmässig lön.

Räddningstjänsten i Örnsköldsvik hjälper Nordmaling
Kommunfullmäktige föreslår att räddningstjänsten i Örnsköldsvik får teckna ett avtal om att bistå räddningstjänsten i Nordmalings med vissa insatser.

Dela med dig av denna artikel på: