Du är här

2010-07-06 - Samhällsinformation

Satsning på cykel i Örnsköldsvik

Det blir stora satsningar på gång- och cykelvägar i länet de närmaste tio åren. Länsstyrelsen har nu fastställt den regionala transportplanen för 2010-2021 och där framgår att man kommer att satsa sammanlagt 160 miljoner på gång- och cykelvägar under perioden.

Den snart färdiga Botniabanan och Ådalsbanan kommer att får stor betydelse för resandet i regionen, nya resandemönster kommer att uppstå. Förbättrade kommunikationer gör att arbetsmarknaderna breddas och resorna med kollektivtrafik kommer att ska öka. Och det blir bättre möjligheter för klimatsmarta resor och transporter.

– Det gäller nu att få maximal effekt av satsningarna på Botniabanan och Ådalsbanan och därför gör vi nu en rad viktiga satsningar och prioriteringar i planen. Genom att underlätta resandet skapar vi bättre möjligheter att utveckla arbetsmarknaden i länet, ökade möjligheter för utbud av kultur, utbildning, upplevelser med mera. Det är nu vi ska ta vara på möjligheterna och bryta länets negativa befolkningsutveckling, säger landshövding Bo Källstrand.

Sammanlagt handlar det om 700 miljoner kronor i infrastruktursatsningar i länet fram till 2021, varav 160 miljoner alltså kommer att användas till gång- och cykelvägar. Förutom investeringarna i cykeltrafiken ska pengarna även användas till bland annat förbättrade hållplatser, pendlarparkeringar och 45 miljoner till ökad bärighet på väg i samband med storskalig vindkraftetablering.

Dela med dig av denna artikel på: