Du är här

2011-04-15 - Samhällsinformation
Foto: Håkan Nordström

Höftledsfrakturerna minskar bland äldre

Höftledsfrakturerna minskar bland dem som är 65 år och äldre i Västernorrland. Det visar rapporten ”Äldres fallskador i Västernorrland, Höftfrakturer orsakade av fall år 2000–2009”.

Rapporten är en uppföljning av en tidigare rapport från 2007 över antalet höftfrakturer som orsakats av fall.
 
Antalet vårdade för höftfrakturer i åldern 65 år och äldre har minskat sedan år 2000, både för män och kvinnor. Vid en jämförelse mellan perioderna 2000– 2006 och 2000–2009 har det genomsnittliga antalet frakturer minskat från 11,6 till 11,1 per tusen invånare.
Trenden visar alltså på att antalet höftfrakturer för dem som är 65 år och äldre har minskat i länet med omkring 0,5 fall per tusen invånare mellan de två perioderna. Samtliga kommuner i länet uppvisare en viss minskning utom Örnsköldsvik där antalet i stort sett var oförändrat.
Trots denna minskning ligger Västernorrland fortfarande högre än riket som helhet, där man har 9,0 höftfrakturer per tusen invånare i den aktuella åldersgruppen under samma tidsperiod.
 
I de allra flesta fallen, drygt 60 procent, föll den äldre från ”samma plan” det vill säga halkade, snavade eller snubblade inomhus. Fall utomhus på grund av underlaget – is och snö med mera – förekom även relativt ofta.
Landstinget Västernorrland följer systematiskt utvecklingen i länet av antalet höftfrakturer som orsakats av fall. Syftet är att få kunskap om utvecklingen som underlag för planering och uppföljning av fallförebyggande åtgärder.
 
Fem gånger fler hamnar på sjukhus efter fallolyckor än efter trafikolyckor. Fallolyckor som leder till höftfrakturer orsakar också ett stort personligt lidande.
– Det är synnerligen angeläget att arbeta med att förebygga fallskador ur både ett medmänskligt och samhällsekonomiskt perspektiv, säger statistiker Niclas Olofsson, Folkhälsocentrum.
Dela med dig av denna artikel på: