Du är här

2011-06-15 - Samhällsinformation
Dag A Birkelands skulptur "Våg" på kajen i Köpmanholmen. Bekostad av Jonas Nätterlunds minnesfond. Foto: Håkan Nordström

Ge synpunkter på länets kulturplan

Kommunen vill bland annat utveckla de resurser som skärgårdsmiljön och världsarvet Höga kusten utgör samt utveckla konstområdet vilket innefattar större utställningsprojekt och landskapskonst.

Västernorrlands kulturplan för 2012-2014 är nu ute på remiss och det är fritt fram för alla att kommentera planen och skicka in synpunkter.

Landstinget Västernorrland har i samverkan med Kommunförbundet Västernorrland och länets kommuner och i samråd med regionala kulturinstitutioner, civilsamhälle och kulturutövare arbetat fram ett förslag till en treårig regional kulturplan för Västernorrland inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Kulturplanen visar bland annat på utvecklingsområden för de regionala kulturverksamheter som idag får statligt verksamhetsstöd.

I planen presenteras kulturvisioner och inriktningsmål för scenkonst, filmverksamhet, museiverksamhet, konst och kulturfrämjande verksamhet, kulturarv och kulturmiljö, biblioteksverksamhet, musik- och kulturskolor och mycket annat som rör kultur.

Här nedan hittar du länkar till kulturplanen och till en sida där du kan lämna kommentarer till planen.

Samverkansorganet Kulturforum har utgjort styrgrupp för arbetet med kulturplanen och en arbetsgrupp med sakkunniga i länet inom olika kulturområden har tillsammans med de regionala kulturverksamheterna lämnat bidrag till planen.

Regionala nämnden önskar få synpunkter på förslaget till regional kulturplan senast 2011-08-15. Synpunkter kan lämnas via e-post till: monika.nordin2@lvn.se eller per post till:

Landstinget Västernorrland/Regional utveckling, 871 85 HÄRNÖSAND.

Dela med dig av denna artikel på: