Du är här

2011-10-05 - Politik
Kommunstyrelsens ordförande Elvy Söderström. Foto: Håkan Nordström

Information från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträdde under tisdagen. Här kan du ta del av en del som avhandlades.

Tre tomter på Dekarsön får prövas
Tre villatomter på Dekarsön, där fastigheten Lövudden idag ligger, kommer att få prövas i detaljplan. Syftet är att riva de befintliga byggnaderna, stycka av tre fastigheter och bygga nya bostadshus.

Lars Eidenvall vigselförrättare
Det blir ytterligare en borgerlig vigselförrättare i Örnsköldsvik. Kommunstyrelsen föreslår att länsstyrelsen förordnar Lars Eidenvall till detta.

Ny kollektivtrafikmyndighet bildas
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige säger ja till att bilda en regional kollektivtrafikmyndighet. Från och med januari 2012 ska varje län ha en regional trafikmyndighet och i Västernorrland har nu landstinget tillsammans med kommunerna, länstrafiken och bussbranschen arbetat fram ett förslag till organisation. Det innebär bland annat att myndigheten organiseras som kommunalförbund med direktion och arbetsutskott och att länstrafikbolaget omstruktureras och överlåts till den nya myndigheten.
 
Kommunstyrelsen föreslår också att fullmäktige godkänner att kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland övertar 5 procent av aktierna i AB Transitisio. Detta som ett resultat av att den nya lagstiftningen inom kollektivtrafikområdet.

Förskott till Samordningsförbundet
Kommunstyrelsen föreslår att Samordningsförbundet i Örnsköldsvik ska få 1 100 000 kronor i förskott på verksamhetsmedlen för 2012. Förskottet behövs eftersom samordningsförbunden inte längre får lyfta mervärdesskatt som man har kunnat göra sedan 2004. Därmed kan avtalen för i år fullföljas, medan verksamheten för 2012 behöver anpassas till den nya situationen. Samordningsförbundet består av Landstinget Västernorrland, Örnsköldsviks kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
 
Anslaget till upprustning av vägar har ökats
Carl Thunberg Granatenhielm (MP) har i en motion föreslagit ökade insatser på landsvägarna för att minska olycksriskerna med undermåliga vägar. Som svar på motionen hänvisar kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsförvaltningens beskrivning av det aktuella läget på kommunens vägar. 5 miljoner extra har tilldelats för upprustning 2011 och för den kommande treårsperioden föreslår man att anslaget för investering ska bli 20 miljoner kronor samt 5 miljoner för upprustning. Förbättring av landsvägarna ansvarar Trafikverket för.
 
Intentionerna i fotbollshallsmotion uppfyllda
I mars i år lade Göran Wåhlstedt (V) fram om en motion med förslag om att en fotbollshall ska byggas centralt i Örnsköldsvik och att konstgräsplaner ska byggas i samarbete med fotbollsklubbarna i och kring serviceorterna. Beslutet om att bygga fotbollshall togs i beslutet om budget för 2012, beskriver kommunstyrelsen, och frågan om konstgräsplaner är en del i det fortsatta utredningsarbetet kring fotbollens framtid. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige därmed kan anse att motionens intentioner är uppfyllda.
 
Strategi för "eSamhället" antagen
Kommunstyrelsen antog idag det förslag till strategi för "eSamhället" som Sveriges kommuner och landsting, SKL, tagit fram. Strategin ska stödja den kommunala sektorn i utvecklingen och har tre övergripande mål, nämligen enklare vardag för privatpersoner och företag, smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.
 
Ekonomisk uppföljning för januari-augusti
Kommunens ekonomiska resultat för perioden januari-augusti 2011 blev +130 miljoner kronor. Det är 27 miljoner kronor sämre än motsvarande period föregående år.
För helåret 2011 är prognosen ett ekonomisk resultat på +48 miljoner kronor, vilket är 26 miljoner kronor bättre än den årsbudget som kommunfullmäktige fastställt. Den positiva budgetavvikelsen beror främst på högre skatteintäkter jämfört med budgeterat, vilket i sin tur förklaras av att rikets inkomster ökar betydligt snabbare än tidigare bedömningar och detta leder till mer positiva slutavräkningar.
Tertialuppföljningen kommer slutligen att behandlas av kommunfullmäktige den 31 oktober 2011.
 
Budgeten för 2012 justerad
Kommunstyrelsen justerade idag budgeten för 2012 med anledning av den förändrade ekonomiska utvecklingen i Sverige. Det innebär att verksamheterna får mindre pengar än vad som beräknades i juni, då man förutom kompensation för bl.a. lönerna, tillförde ytterligare 27 Mkr till styrelser och nämnder. Nu utökas ramarna istället med 15 Mkr vilket är 12 Mkr mindre än tidigare. Pengarna fördelas med: 5 mkr till bildningsnämnden, 3 mkr till omsorgsnämnden, 1 mkr till humanistiska nämnden, 2 mkr till kultur- och fritidsnämnden och 4 mkr till samhällsbyggnadsnämnden.
 
Budgeten förstärks också med 4 Mkr genom att kommunen räknar med att staten under 2012 ska betala ut beviljade statsbidrag för byggandet av bl.a. resecentrum. Tillsammans med justeringen av nämndernas ramar ger detta ett resultat på 27 Mkr.
Dela med dig av denna artikel på: