Du är här

2012-03-07 - Samhällsinformation
Foto: Håkan Nordström

Information från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträdde under tisdagen den 6 mars. Här följer kortfattad av vad som avhandlades.

173,7 miljoner kronor i kapitaltillskott till Övik Energi
Kommunstyrelsen beslutade idag att bevilja 60 miljoner kronor till Övik Energi i kapitaltillskott för att säkerställa att aktiekapitalet hålls intakt i bolaget tills dess att fullmäktige före sommaren fattar beslut om steg två i processen. I och med dagens beslut har totalt 173,7 miljoner kronor beviljats i kapitaltillskott av de 300 miljoner kronor som fullmäktige ställde till kommunstyrelsens förfogande förra veckan. Detta påverkar årets resultat med -5,8 miljoner kronor och från 2013 och framåt med -7,0 miljoner kronor.

Inför steg två kommer bland annat finansiella och kommersiella analyser att göras liksom benchmarking och analys av försäljningsalternativ.
 
Även nämnder ska kunna besluta om medborgarförslag
Kommunstyrelsen föreslår att det ska bli möjligt att ansvarig nämnd beslutar om medborgarförslag som är av enklare karaktär. Därmed kan beredningstiden bli kortare och förslagsställaren kan få snabbare svar på sitt förslag. Idag måste alla medborgarförslag beslutas av kommunfullmäktige.
 
Ny bygglovtaxa
Örnsköldsviks kommun ska införa en ny bygglovtaxa, föreslår kommunstyrelsen. Översynen av taxan har gjorts i och med att en ny plan- och bygglag trädde i kraft förra året och att nya arbetsuppgifter därmed ska hanteras av kommunen. Taxan kommer exempelvis för nybyggnad av garage på 48 kvadratmeter att höjas från dagens 4 680 kronor till 5 650 kronor och för ett enbostadshus på 170 + 50 kvadratmeter från 16 650 kronor till 24 396 kronor.
 
Restaurangen har stängts
Motionen från Ingrid Ågren om att behålla den kommunala personalmatsalen i stadshuset ska inte beviljas, föreslår kommunstyrelsen. Restaurangen hade under flera år gått med underskott och konkurrenslagens skärpning 2010 begränsade ytterligare möjligheterna till intäktsfinansiering. Beslutet om nedläggning var dessutom redan fattat då motionen lämnades in och restaurangen stängdes i slutet av förra året.
 
Kommunen ska inte äga innovationsverksamhet
Örnsköldsviks kommun har utrett frågan om ett centrum för virtuell rådgivning i innovationsfrågor efter ett medborgarförslag från Bo Swedenklef. Kommunstyrelsen understryker vikten av innovationsfrågor och att arbetet för att förbättra stödstrukturer ska fortsätta tillsammans med fler aktörer.  Kommunen kommer i nuläget dock inte att vara ägare till en sådan verksamhet som förslaget gäller.

Dela med dig av denna artikel på: