Du är här

2012-09-05 - Samhällsinformation
Foto: Jonas Nordin

Information från kommunstyrelsen

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik 4 september 2012.

Satsning på trådlöst i skolorna
Kommunstyrelsen förslår att en satsning på trådlös infrastruktur med hög prestanda ska göras för att stärka utbildningsmiljön i Örnsköldsviks kommun. Målet är att samtliga skolor i kommunen har tillgång till trådlös kommunikation 2013.
Projektkostnaderna, där exempelvis fastighetsnät och installations-kostnader ingår, beräknas till 1,8 miljoner kronor. Därefter tillkommer årliga driftkostnader för de trådlösa accesspunkterna för cirka 1 miljon kronor.

Ingen kommunal borgen för centralt boende
Kommunstyrelsen säger nej till Alzheimerföreningens ansökan om kommunal borgen för ett nytt trygghetsboende för yngre i staden eftersom statsbidraget endast gäller för äldre. Ansökan uppfyller inte kommunfullmäktiges kriterier för beviljande av borgen, som bland annat säger att trygghetsboende i första hand ska byggas i någon av de fyra serviceorterna Husum, Björna, Bredbyn eller Bjästa.

Ingen ändring av snöröjnings- eller gatusopningsrutiner
I ett medborgarförslag föreslår Rolf Nordin att kommunen ska ändra sina rutiner för snöröjning i staden och hänvisar till en händelse i februari i år. Kommunen anser dock att rutinerna fungerar väl och att rutinerna inte bör ändras. Kommunstyrelsen föreslår därför att fullmäktige avslår medborgarförslaget.
Rolf Nordin föreslår i ytterligare ett medborgarförslag också att rutinerna för gatusopning ska ändras. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer dock att sopningen görs på ett sätt som stämmer överens med intentionerna i förslaget, därför föreslår kommunstyrelsen att inga åtgärder behöver göras.

Arbetsplatser i Jollen för kommunanställda
Kommunen ska skapa arbetsplatser i fastigheten Jollen i Långviksmon för kommunanställda som bor i området, föreslår kommunstyrelsen. En till två arbetsplatser kommer att utrustas som alternativt arbetsställe inom ramen för det landsbygdsprojekt som kommunen driver.

Tre miljoner till Yrkesvux
På grund av minskade statliga medel för Yrkesvux föreslår kommunstyrelsen att bildningsnämnden får 3 miljoner kronor extra 2012 för att man ska kunna erbjuda utbildningsplatser på Yrkesvux. Medlen ska vara ett led i en långsiktig utbildningssatsning för unga under 25 år för att minska ungdomsarbetslösheten.

Tillskott för vägbelysning
Kommunstyrelsen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska få förstärkning med 250 000 kronor per år från och med i år för att kunna göra kompletteringar av vägbelysning efter dialog med berörda föreningar. Fem medborgarförslag som berör vägbelysningen har kommit till kommunen under förra året. Förslagsställare är Kurt Salomonsson i Bredbyn, Kjell Berglund i Trehörningsjö, Agneta Gröndahl i Gideå, Hans-Olof Nyström och Karl-Gerhard Hägglund i Gideå och Rolf Nordin i Gideå.

Bidrag till elsanering av bostäder
Kommunstyrelsen föreslår att bidrag ska ges för att elsanera bostäder för elöverkänsliga personer. 200 000 kronor per år kommer under en treårsperiod att kunna användas till elsaneringen. Enligt regelverket kommer 75 procent av kostnaderna, men maximalt 50 000 kronor, att kunna ersättas.

Bidrag för utbildning av nämndemän
Örnsköldsviks nämndemannaförening kommer att få 16 200 kronor i bidrag för utbildnings- och informationsinsatser under 2012-2014.

Stöd till BRIS stödtelefon
BRIS stödtelefon 116 111 ska få 50 000 kronor i stöd för sin verksamhet som handlar om att ge stöd, hjälp och vägledning till barn och ungdomar upp till 18 år. Stödet motsvarar cirka 5 kronor per barn/ungdom.

Ägande- och driftansvar för Fiskvandringsväg klargörs
För att klargöra ägande- och driftansvar för Fiskvandringsvägen vid Sågfallet har kommunstyrelsen beslutat att den är en anläggning som liksom andra kommunala bebyggda fastigheter och anläggningar formellt ska ägas av kommunstyrelsen. Verksamhetsansvaret, där budgetering och genomförande av drift- och underhållsåtgärder ingår, är samhällsbyggnadsförvaltningens. Årets kostnader för åtgärderna, cirka 100 000 kronor, tas dock av kommunledningsförvaltningen.

Bestrider begäran om laglighetsprövning
Kommunstyrelsen bestrider Björn Perssons begäran hos förvaltningsrätten om laglighetsprövning av ett beslut som fattats av Rodret AB och som rör SEKAB. Kommunen menar att beslutet inte omfattas av kommunallagens laglighetsprövning.
Kommunstyrelsen yttrar sig också om det svar på ett tidigare yttrande som Björn Persson lämnat till förvaltningsrätten. Här framför kommunen att det beslut överklagan gäller inte rör åtgärder som utgör statligt stöd.

Yttrar sig om laglighetsprövan
Kommunstyrelsen har yttrat sig till förvaltningsrätten om laglighetsprövning av beslutet om Mivas köp av aktierna i Domsjö Vatten från Övik Energi. Jarl Strömbäck överklagade beslutet till förvaltningsrätten för en prövning enligt kommunallagen och begärde inhibition av beslutet. Begäran om inhibition avslogs, och kommunen yttrar sig nu alltså över själva laglighetsprövningen.

Månadsuppföljning augusti 2012
När kommunfullmäktige i juni 2011 antog budget för 2012 beräknades det ekonomiska resultatet för 2012 till +27 miljoner kronor. En ny prognos efter augusti månads utgång pekar på ett positivt årsresultat på + 96 miljoner kronor. Resultatet innebär att resultatmål och balanskrav uppnås.
Förbättringen jämfört med månadsuppföljningen i juni då prognosen var +82 miljoner kronor beror på en bättre slutavräkning med 6 miljoner kronor samt en förbättrad prognos för nämnderna. Deras förbättring återfinns inom humanistiska nämnden där 8 miljoner kronor av tidigare bedömt underskott beräknas arbetas in under resten av året.

Kompletta handlingar kan beställas hos kommunens sekretariat på telefon 0660-880 00. Protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämnderna finns på http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/motenhandlingarochprotokoll/ 

Dela med dig av denna artikel på: