Du är här

2013-03-05 - Samhällsinformation
Foto: Jonas Nordin

Information från kommunstyrelsen

Kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 5 mars 2013

Ekonomiskt läge
Kommunens nämnder nådde inte budgeterat resultat 2012, vilket bidrog till att skatteintäkter och statsbidrag inte räckte för att täcka verksamhetens nettokostnad.  Även för innevarande år finns en uppenbar risk att intäkterna inte täcker kostnaderna. För att anpassa kostnader till intäkter behöver en återhållsamhet råda inom kommunens hela organisation. Nämnderna uppmanas att åtgärda befarade underskott, pröva omprioriteringar och om möjligt skjuta fram driftskostnader och investeringar som inte påbörjats.
Kommunstyrelsen föreslår att förbättra årets resultat med 9 miljoner kronor, från 26 till 35 miljoner kronor, fördelat enligt följande: kommunstyrelsen 2 miljoner kronor, kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 1 miljon kronor vardera, bildningsnämnden som vid utgången av 2012 hade ett underskott på 25 miljoner kronor får i uppdrag att återställa 5 miljoner av dessa, humanistiska nämnden 0,5 miljoner, omsorgsnämnden får inget uppdrag att förstärka resultatet med hänvisning till en växande verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslår även kommunfullmäktige att minska ombudgeteringar och årets investeringar med totalt 60 miljoner kronor då bedömningen är att alla investeringar inte kommer att hinnas med.
Åren 2014-2016 förväntas verksamhetens kostnader stiga ytterligare och för att vända den negativa resultatutvecklingen bör målsättningen i budget 2014 vara att nettokostnaderna ska understiga skatteintäkter och statsbidrag med två procent.

Positiv till asylmottagning
Efter att, i samråd med såväl kommunala verksamheter som lokalsamhälle, ha utrett möjligheterna att ta emot asylsökande i kommunen föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ger positivt besked till Migrationsverket. Kommunen bedömer att 200 personer kan beredas plats i Björna, Trehörningsjö, Långviksmon, Mellansel och Gideåområdet. Slutgiltigt beslut fattas av Migrationsverket under våren.

Stärker Campus Örnsköldsvik
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet Campus Örnsköldsvik med drygt 2 miljoner kronor fördelat över tre år. Projektet syftar till att stärka och utveckla en utbildningsmiljö och ett utbildningsutbud som svarar mot arbetsmarknadens kompetensbehov och som även attraherar studenter från andra orter.

Utställning 2016
Dan Olsson (C) föreslår i en motion att Örnsköldsvik, 100 år efter den uppmärksammade länsutställningen ”Den vita staden”, arrangerar ”Utställning 2016”. Med utställningen vill Olsson skapa en händelse som väcker uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt. Olsson lämnar öppet för idéer om koncept och innehåll men föreslår bostäder, träförädling, långsiktig hållbarhet och småskaliga energilösningar som intressanta teman. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till motionen och föreslår att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att genomföra ”Utställning 2016”.

Konst i kommunala miljöer
Enligt kommunens nuvarande riktlinjer är det den förvaltning som brukar en byggnad som finansierar och bestämmer omfattning av konstnärlig utsmyckning i samband med om- och nybyggnationer. Kultur- och fritidsnämnden anser att detta försämrar möjligheterna till konst i offentliga miljöer. De föreslår att kommunen istället inför en modell med ett givet investeringsutrymme där kultur- och fritidsnämnden, i samråd med berörd nämnd, får ansvaret för konstnärlig utsmyckning.
Kommunstyrelsen föreslår att kultur- och fritidsnämnden får ansvaret för konstnärlig utsmyckning och att maximalt 750 000 kronor av kultur- och fritidsnämndens anslag får användas till konstnärlig utsmyckning vid ny- och ombyggnationer.  Vid större projekt ska brukande nämnd ha möjlighet att delfinansiera konstnärlig utsmyckning utan att belastas med kapitalkostnader för detta. 

Landsbygdsriksdag 2016
Kommunstyrelsen avsätter maximalt 100 000 kronor till att medverka i en förstudie där man tillsammans med Västernorrlands Länsbygderåd undersöker möjligheterna att få arrangera Landsbygdsriksdagen 2016. Ett rikstäckande arrangemang som vartannat år samlar hundratals personer. Ett eventuellt värdskap för Landsbygdsriksdagen stämmer väl in på utmaningarna förnyelse och attraktionskraft och förstudien checkas därför in till Världsklass 2015 för fortsatt behandling.

Toaletter vid Höglandsjön
I ett medborgarförslag föreslår Karin Almroth, Örnsköldsvik, att kommunen placerar toaletter längs Hälsans stig vid Hörnsjön. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget och uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att utreda förutsättningar och kostnader samt eventuell möjlighet att samordna toalettbygge med övriga utvecklingsplaner för området. Bland annat söker kommunen naturvårdsbidrag för en tillgänglighetsanpassad fiskeplats vid Gimåtbron och parkenheten planerar en mötesplats vid Fågelvägen.

Jämställdhets- och mångfaldsplan
Kommunledningsförvaltningen har reviderat den jämställdhets- och mångfaldspolicy som gäller för kommunens förvaltningar och bolag. Vidare har man tagit fram ett förslag till handlingsplan för jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom kommunens förvaltningar. Planen, som sträcker sig över perioden 2013-2015, anger vilka mål som ska uppnås samt åtgärder för att nå målen. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer dokumenten.

Ingen särbehandling av RFSL
Mats Hedell (V) föreslår i en motion att föreningen RFSL bör få stöd från kommunen exempelvis till lokalhyra och i samband med aktiviteter under Regnbågsveckan. Hedell önskar också att föreningen ska få möjlighet att informera kommunfullmäktige om sin verksamhet. Kommunstyrelsen anser att motionens intentioner är tillgodosedda eftersom RFSL redan får ekonomiskt stöd från kommunen och att föreningen, i likhet med andra föreningar, har möjlighet att söka lokalbidrag genom kultur- och fritidsavdelningens Föreningsbyrå. Information om RFSL bör ges till förtroendevalda i berörda nämnder, däribland kommunstyrelsen.

Dela med dig av denna artikel på: