Du är här

2013-03-06 - Ekonomi

Kommunen nådde inte budget

Återhållsamhet ska råda inom kommunens hela organisation.

Kommunens nämnder nådde inte budgeterat resultat 2012, vilket bidrog till att skatteintäkter och statsbidrag inte räckte för att täcka verksamhetens nettokostnad. Även för innevarande år finns en uppenbar risk att intäkterna inte täcker kostnaderna.

För att anpassa kostnader till intäkter behöver en återhållsamhet råda inom kommunens hela organisation. Nämnderna uppmanas att åtgärda befarade underskott, pröva omprioriteringar och om möjligt skjuta fram driftskostnader och investeringar som inte påbörjats.

Kommunstyrelsen föreslår att förbättra årets resultat med 9 miljoner kronor, från 26 till 35 miljoner kronor, fördelat enligt följande: kommunstyrelsen 2 miljoner kronor, kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 1 miljon kronor vardera, bildningsnämnden som vid utgången av 2012 hade ett underskott på 25 miljoner kronor får i uppdrag att återställa 5 miljoner av dessa, humanistiska nämnden 0,5 miljoner. Omsorgsnämnden får inget uppdrag att förstärka resultatet med hänvisning till en växande verksamhet.

Kommunstyrelsen föreslår även kommunfullmäktige att minska ombudgeteringar och årets investeringar med totalt 60 miljoner kronor då bedömningen är att alla investeringar inte kommer att hinnas med.

Åren 2014-2016 förväntas verksamhetens kostnader stiga ytterligare och för att vända den negativa resultatutvecklingen bör målsättningen i budget 2014 vara att nettokostnaderna ska understiga skatteintäkter och statsbidrag med två procent.

Dela med dig av denna artikel på: