Du är här

2013-04-10 - Samhällsinformation
Foto: Jonas Nordin

Beslut i kommunstyrelsen

Här kan du läsa kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde 9 april.

Sämre ekonomi än väntat
Resultatet för året prognostiseras till +1 miljon kronor, vilket är 40 miljoner kronor sämre än budgeterat. Främsta orsaken är att samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden och humanistiska nämnden överskrider budgeterat resultat med 9,2, 20,0 respektive 10,0 miljoner kronor. Fullmäktige konstaterade i samband med februarirapporten att verksamhetens nettokostnad måste anpassas till intäktsutvecklingen och att ett antal åtgärder måste vidtas av nämnderna.

Tänt igen på landsbygden
Kommunfullmäktige beslutade förra året att vägbelysning på landsbygden ska tändas igen i en omfattning som tillmötesgår medborgarna i de berörda byarna. Kommunstyrelsen föreslår att åtgärderna ska göras inom samhällsbyggnadsnämndens befintliga budget och under perioden 2013 till våren 2015.

Kommunen köper Paradisgaraget
Tjänstecentrum i Örnsköldsvik AB:s fastigheter och verksamheter kommer att säljas. Kommunstyrelsen föreslår därför att Övik Parkering AB ska övertas av Örnsköldsviks kommun från att ha ägts av just Tjänstecentrum. Samhällsbyggnadsnämnden ska senare konkurrenspröva verksamheten till extern drift eller egen regi enligt kommunens konkurrensprövningsprogram. Kommunstyrelsen föreslår att kommunen köper fastigheten Amerika 4, det vill säga Paradisgaraget, av Övik Parkering för 48 600 000 kronor.

Underhåll i Höga Kusten
Olika satsningar på utveckling av skärgården i Höga Kusten pågår just nu. Bland annat deltar kommunens kultur- och fritidsavdelning i ett arbete kring hur gemensam skötsel i området kan göras på bästa sätt. Detta hålls samman av landsbygdsutvecklingsprogrammet Leader Höga Kusten och har lett fram till beslut om en förstudie. Kommunstyrelsen föreslår därför att intentionerna i Dan Olssons (C) motion om just utveckling av skötsel och underhåll i Höga Kusten ska ses som tillgodosedda.

Avslag på startbidrag till Ulvön
Kommunstyrelsen föreslår avslag på samhällsbyggnadsnämndens önskemål om startbidrag för att komma igång med åtgärder för säkerheten på Ulvön. Kommunstyrelsen hänvisar till att det ekonomiska läget och kommunens rutiner för nya kostnader under pågående budgetåret inte tillåter tilläggsanslag, utan ska hanteras inom befintlig budget genom omprioriteringar.

Övikshem får sälja Söfab
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige säger ja till att Övikshem får sälja dotterbolaget Södra Örnsköldsviks Fastighets AB (Söfab), som innehåller fastigheten Kina 1, till marknadsvärde.

Inga bruttolöneavdrag för privat sjukvård
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå Lisbeth Petterssons medborgarförslag om bruttolöneavdrag för privat sjukvård. Bruttolöneavdrag skulle innebära ökade administrativa kostnader och även svårigheter att bedöma vilka typer av behandlingar som skulle kunna komma ifråga.

Beslut om lakvattenhantering
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige förtydligar sitt beslut från 2011 om finansiering av lakvattenhantering vid Må deponi, genom att MIVA fram till år 2020 får ett årligt bidrag om 300 000 som delfinansiering.

Nattöppet på Nolaskolan utvärderat
Kultur- och fritidsavdelningen har utvärderat försöksperioden med nattöppet på Nolaskolan. Utvärderingen visar att uppslutningen blev dålig till de fyra kvällar man hade planerat att hålla öppet. Skälen kan vara flera, exempelvis bristande kännedom, val av dag och tid, plats och även valet av aktiviteter. Förvaltningen konstaterar också att resultatet liknar det andra liknande projekt i Sverige har visat, det vill säga att öppna verksamheter och ”drop-in-idrott” har haft svårt att locka icke föreningsidrottande barn och unga.

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen förändrade
Eftersom omsorgsnämnden i slutet av förra året beslutade att betala tillbaka avgifter som felaktigt har betalats till kommunen inom ramen för omkostnadstaxan, och att ta bort omkostnadstaxan helt och hållet ur avgiftsmodellen för äldre- och handikappomsorg, föreslår kommunstyrelsen att fullmäktiges ska anse Ingrid Ågrens (SPI) förslag om återbetalning av avgifter inom äldreomsorgen som tillgodosedda. Motionärens förslag om att inte heller avgiftsbelägga hushållsel och servicepaket föreslår man ska avslås eftersom förvaltningsrätten bedömt att sådana avgifter är lagliga.
Dela med dig av denna artikel på: