Du är här

2013-12-09 - Örnsköldsvik

Goda omdömen för äldreomsorgen i Ö-vik

Äldre är generellt sett nöjda med den vård och omsorg de tar del av. Bemötandet får särskilt goda omdömen i Socialstyrelsen färska rapport.

Socialstyrelsen har nyligen presenterat sin årliga rapport ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen”. Rapporten bygger på frågor som besvarats av äldre, och i vissa fall anhöriga, inom berörd omsorgsform. Rapporten ställer frågor om allmänt hälsotillstånd samt upplevelse av trivsel, trygghet och bemötande inom hemtjänst respektive särskilt boende.

Precis som för landet i sin helhet, är de som har hemtjänst eller bor i
vård- och omsorgsboende (särskilt boende) i Örnsköldsviks kommun i hög grad nöjda med äldreomsorgen. Av de som bor i vård- och omsorgsboende uppger 80 procent att de sammantaget är mycket eller ganska nöjda. Motsvarande värde på riksnivå är 83 procent. Inom hemtjänsten är 89 procent mycket eller ganska nöjda, vilket är lika med rikssnittet och en förbättring med en procent såväl lokalt som på riksnivå.

En tredjedel (32 procent) av de som har hemtjänst i Örnsköldsvik skattar i sitt allmänna hälsotillstånd som mycket eller ganska gott. Inom vård- och omsorgsboende är motsvarande andel 22 procent. Det är i båda fallen en viss förbättring jämfört med förra mätningen.
Inom hemtjänsten anser 74 procent att insatserna är anpassade efter behov.

Där har en förbättring skett sedan förra året då motsvarande siffra var 70 procent. De som tar del av insatserna har också blivit mer positiva till hur personalen utför insatserna, att personalen kommer på utsatt tid och att de har tid för uppgifterna. Förtroendet för hemtjänstens personal är gott. 93 procent säger att de har förtroende för alla eller flertalet i personalen och 97 procent att de alltid eller oftast får ett gott bemötande.

Även de som bor i kommunens vård- och omsorgsboenden har högt förtroende för personalen. Där har förra årets 89 procent stigit till 93 procent vid årets mätning Gott bemötande ligger även här på 97 procent.

Däremot är de boende i lägre grad nöjda med trivseln i sina rum/lägenheter. Vid årets mätning är 68 procent helt nöjda, jämfört med 75 procent förra året. Även när det gäller aktiviteter på boendet har nöjdheten sjunkit. Däremot anser en högre andel att det har blivit lättare att få komma utomhus.

– Under året har ett arbete inletts för att kontinuerligt erbjuda de boende utevistelse och för att stärka det sociala innehållet i verksamheten. Båtsmanstorpets vård- och omsorgsboende har varit pilotprojekt för ett målmedvetet arbetssätt bland vårdpersonalen. Vi ser att arbetet ger resultat och arbetssättet kommer nu att spridas till fler vård- och omsorgsboenden, säger Anna Reynberg Sjölund, avdelningschef för särskilt boende.

När det gäller kunskapen om var man ska vända sig med synpunkter och klagomål finns en utvecklingspotential i Örnsköldsvik. Bland hemtjänstens brukare vet inte 20 procent var de ska vända sig och inom vård- och omsorgsboende är motsvarande andel 31 procent.
– Det finns möjlighet att lämna synpunker och klagomål via kommunens webbplats och det finns också blanketter ute på boendena. Att det ändå bara kommit ett fåtal synpunker och klagomål kan betyda att brukare och anhöriga inte hittar de ingångar som finns. Vi vill givetvis förbättra möjligheterna till återkoppling och har därför jobbat fram nya rutiner som dels ska underlätta inrapportering, dels strukturerad uppföljning av synpunkter och klagomål. Brukarnas synpunkter är angelägna för vårt kvalitetsarbete och ger också signaler till den politiska nivån eftersom samtliga synpunkter och klagomål som kommer in redovisas för respektive nämnd, säger Lars Lundgren, enhetschef för internt stöd inom välfärdsförvaltningen.

Rapporten i sin helhet hittar du här!
Dela med dig av denna artikel på: