Du är här

2020-12-28 - Samhällsinformation

Så blir höjningarna av va- och avfallstaxorna

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om justeringar av taxorna för kommunalt vatten och avlopp samt avfall och slam. Med de nya taxorna så höjs avgifterna från och med årsskiftet, och för en schablonfamilj som sorterar sitt matavfall separat så innebär taxorna en ökad månadskostnad på cirka 77 kronor.

För va-taxan så höjs brukningsavgiften för en schablonfamilj med cirka 8 procent. En schablonfamilj med 2,2 personer boende i villa med anslutning av vatten och avlopp till det kommunala va-nätet förbrukar cirka 150 kubikmeter vatten per år. Priset för detta uppgår under 2021 till 950 kr/månad att jämföra med 881 kr/månad för 2020. En ökning med 69 kr/månad. För en schablonfamilj i lägenhet är motsvarande ökning 46 kr/månad. Dessutom höjs anläggningsavgiften, det vill säga den engångskostnad som nytillkomna va-kunder betalar, med cirka 27 procent för 2021. 

Taxan för avfall och slam justeras med cirka 6 procent, men höjningen blir generellt mindre för de hushåll som sorterar sitt matavfall separat via det bruna sopkärlet. En schablonfamilj med 2,2 personer boende i villa utan hemkompost kastar enligt 2019 års statistik 326 kg hushållsavfall och ställer ut sopkärlet cirka 14 gånger per år. Priset för en familj med enbart grönt kärl uppgår till 233 kr/månad under 2021 att jämföra med 220 kr/månad 2020. För en familj som sorterar ut matavfallet i brunt kärl uppgår priset till 160 kr/månad istället för 152 kr/månad 2020. En ökning med cirka 13 kr/månad för familjen med enbart grönt kärl och 8 kr/månad för familjen som sorterar ut matavfallet i brunt kärl. För familj i lägenhet motsvarar justeringen 8 kr/månad om enbart grönt kärl används och 4 kr/månad om matavfallet sorteras separat i brunt kärl.

På sin hemsida skriver Miva att anledningen till att taxorna höjs beror på att va-anläggningar måste rustas upp och uppdateras för att kunna möta nya krav, klimatförändringar och förändringar i var befolkningen väljer att bosätta sig. Den kraftiga höjningen av anläggningsavgiften beror på de utbyggnader av va-nätet som kommer att ske framöver. Taxan för slam och avfall höjs bland annat på grund av ökade kostnader för insamling och behandling av avfall samt att återvinningscentralerna är under utveckling.

De nya justeringarna börjar gälla från och med den 1 januari 2021. Klicka här för att komma till Mivas hemsida där du kan läsa mer.

 

Dela med dig av denna artikel på: