Du är här

2019-05-15 - Samhälle
Foto: Jonas Nordin

Åtgärdsförslag ska minska humanistiska nämndens kostnader

Igår höll humanistiska nämnden sammanträde där välfärdsförvaltningen presenterade flera förslag på åtgärder som ska minska kostnaderna för budgeten år 2020.

Sammanlagt rör det sig om en minskning på totalt 13 miljoner kronor. Utav dessa så består 5,5 miljoner av nämndens skattemedel för egna verksamheter och 7,5 miljoner inom verksamheter såsom placeringar och försörjningsstöd. 

Humanistiska nämnden har ställt sig bakom en rad av de olika förslagen och kommer att lämna dessa vidare till kommunens ekonomiberedning som ett underlag för budget 2020:

  • Sänkt personaltäthet motsvarande 3 årsarbetare inom psykosociala boenden. Den ekonomiska effekten beräknas till 1,8 miljoner kronor.
  • Genomlysning av boendestöd med inriktning att minska 5 årsarbetare, vilket beräknas ge 3 miljoner kronor. 
  • Automatiserad biståndsbedömning av försörjningsstöd förväntas möjliggöra en succesivt minskad bemanning och ge en effektivisering motsvarande 1,8 miljoner kronor.
  • En resursminskning motsvarande 1 årsarbetare inom stöd till barn, ungdomar och familjer beräknas ge 0,5 miljoner kronor. Åtgärden bedöms inte påverka den enskildes möjlighet att få sina behov av insatser tillgodosedda.
  • Minska antalet externa placeringar inom Hem för vård och boende (HVB) till förmån för vård inom kommunens egen verksamhet. Åtgärden förväntas minska kostnaderna med 2,8 miljoner kronor.
  • En kostnadsminskning motsvarande 1 miljon kronor fördelas mellan nämndens tre avdelningar.
  • Studio Rex byter organisatorisk hemvist. Åtgärden innebär att kostnaden, 1 miljon kronor, flyttas från humanistiska nämnden till omsorgsnämnden. Flytten motiveras av att majoriteten deltagare har ett beslut enligt LSS, vars operativa verksamhet ligger hos omsorgsnämnden.

Humanistiska nämnden avvisade enhälligt förvaltningens åtgärdsförslag om att avveckla återbruket i Bredbyn. Som alternativ till en avveckling av återbruket antog nämnden istället ett förslag om att utreda en minskning av verksamheterna Port 5 och Plattform U som är två verksamheter inom arbetsmarknadsavdelningen. 

Nämnden gav vidare välfärdsförvaltningen i uppdrag att ta fram konsekvensanalyser på samtliga besparingsförslag och att redovisa dessa vid humanistiska nämndens sammanträde i juni.

De presenterade åtgärderna är ännu bara förslag men bedöms vara möjliga att genomföra inom ramen för de kvalitetskrav som ställs enligt gällande lagstiftning. 

Om övertalighet bland de anställda uppstår som konsekvens av att åtgärdsförslag senare genomförs, hanteras övertaligheten enligt Lagen om anställningsskydd (LAS). Möjligheten till omplacering ska alltid utredas.

Nästa steg är att ekonomiberedningen bereder samtliga nämnders förslag inför kommunfullmäktiges beslut om budget 2020, vilket sker i juni.

 
Dela med dig av denna artikel på: