Du är här

2019-01-09 - Samhällsinformation
Foto: Jonas Nordin

Kommunstyrelsen 8 januari

Här kan du läsa kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 8 januari 2019.

Kompletta handlingar finns under rubriken kallelser, protokoll och sammanträden.

Strategi för måltider vid förskola och skola
Örnsköldsviks kommun har tagit fram en strategi för måltider vid förskola och skola. Kommunens måltids- och livsmedelspolicy ligger till grund för strategin som tydliggör ansvar och samarbete inom kommunen och ska säkerställa att maten och måltiderna har en god kvalité. Sedan tidigare finns strategier för måltider vid ordinärt boende och särskilt boende inom Örnsköldsviks kommun.

Nej till parkeringsskivor
Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen med ett förslag om att införa parkeringsskivor utan avgift på vissa ställen i staden. Idag arbetar kommunen enligt en policy och strategi och för att parkeringsverksamheten ska bära sina egna kostnader för underhåll och belysning. Det finns flera betalningsalternativ och systemet är utformat med tanke på att effektivisera övervakningen som idag sker digitalt via scanning. Parkeringsskivor skulle innebära att man återgå till manuell övervakning. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå förslaget.

Dialog om översvämningar i Nätraälven
Birgitta Sedin (KD) och Bruno Byström (C) har lämnat in en motion till fullmäktige om problemen med översvämningar i Nätraälven. De vill att ansvariga i kommunen ska ta del av en utredning som har gjorts och att initiativ ska tas för att Bysjöns in- och utlopp ska rensas från vattenflödeshinder samt att möjliggöra friluftsaktiviteter så att Nätraälven fortsätter att vara en populär kanotled. Kommunstyrelsen konstaterar att utredningen är känd och att den inte bedöms kunna användas som underlag för åtgärder, att åtgärder för att möjliggöra friluftsaktiviteter redan görs. Den föreslår avslag på förslaget om åtgärder för att rensa Bysjöns in- och utlopp där kommunens arbete utgår framförallt från plan- och bygglagen, miljölbalken och lagen om skydd mot olyckor. Kommunstyrelsen föreslår också att en dialog mellan berörda parter ska initieras.

Kommunen bidrar till stor kongress
Den 26-30 juni arrangerar IOGT-NTO en stor kongress i Örnsköldsvik med omkring 1 200 personer som man också hoppas passar på att stanna längre för att uppleva Höga Kusten. Seminarier kring bland annat demokrati, solidaritet och drogfrågor kommer att vara öppna för politiker, tjänstepersoner och civilsamhälle och man kommer att arrangera kulturarrangemang i staden. Örnsköldsviks kommun bidrar med 300 000 kronor till evenemanget.

Övriga ärenden:
Samlingshandling för valärenden samt ytterligare tre skrivelser angående regional samverkan
Val för perioden 2019-2022 till kommunstyrelsens arbetsutskott, ekonomiberedning, förhandlingsdelegation, pensionärsrådet, tillgänglighetsrådet, minoritetsrådet tillika budgetsamråd, landsbygdsgruppen, planeringsgruppen för översiktig fysisk planering, interregionala beslutsgruppen för Kvarken-Mitt Skandia, föreningen Kvarkenrådets styrelse, världsarvet Höga Kusten – Kvarkens skärgård, Transportforum och regionala transportgruppen, Forum för företagande och innovation, Forum för kompetensförsörjning, Hållbarhetsrådet och tjänstepersonnätverk för miljö, energi och klimat, kollektiv- och infrastrukturprojekt KOLL 2020.
Regionråd Umeåregionen
Kulturforum
Anmälan av delegationsbeslut 2018, utskott
Anmälan av delegationsbeslut 2018, tjänstepersoner
Kommunstyrelsens beslutslogg

Dela med dig av denna artikel på: