Du är här

2018-12-05 - Samhällsinformation
Foto: Jonas Nordin

Kommunstyrelsen 4 december

Här kan du läsa kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 4 december.

Kompletta handlingar finns på Örnsköldsviks kommiuns hemsida under rubriken kommun och politk.

Inga fria resor för personer som omfattas av LSS
I ett medborgarförslag föreslås att personer som omfattas av Lagen om Särskilt Stöd (LSS) bör få gratis busskort, likt det som idag gäller för barn och unga. Motivet är, enligt förslagsställaren, att underlätta sociala kontakter, arbetsliv och fritid för en grupp som ofta har ansträngd ekonomi. Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget avslås. Det saknas sakliga skäl att särbehandla just denna grupp.

Strandparken bör bevaras som grönområde
Kommunstyrelsen föreslår att komunfullmäktige avslår ett medborgarförslag om att anlägga en campingplats i Strandparken i centrala Örnsköldsvik. Strandparken är en viktig och välfrekventerad rekreationsyta som även används för olika evenemang. Att anlägga en camping på platsen skulle minska tillgången till tillgängliga grönytor i centrala staden. Ytterligare skäl som talar emot lämpligheten att anlägga en permanent campingplats i Strandparken är att området är en ännu inte avslutad deponi.

Gratis kollektivtrafik inte aktuellt
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen inför gratis kollektivtrafik, eller gör det på prov några år. Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget. Att införa gratis kollektivtrafik under pågående avtalsperiod bedöms medföra stora kostnader bland annat i form av förstärkningstrafik. Sedan 2016 reser barn och ungdomar mellan 7 och 19 år gratis inom kommunen med buss. För övriga grupper finns rabatterade resekort.

Bygdsam representerade i landsbygdsgruppen
Kommunens landsbygdsgrupp har en rådgivande funktion med syfte att stödja utvecklingsarbete och samverkan när det gäller landsbygdsfrågor. Inför mandatperioden 2019-2022 föreslås att landsbygdsgruppen utökas så att samtliga Bygdsam (Nätraälvdalen, Anundsjö, Gideälvdalen och Grundsunda) får en representant i gruppen. Samtidigt minskas antalet tjänstepersoner, så att enbart landsbygdsansvarig deltar. Vidare föreslås att riktlinjer för landsbygdsgruppen ses över och att landsbygdsstrategi och landsbygdssäkring kopplas till landsbygdsgruppen.

Anmäler intresse för vinter-SM
Örnsköldsviks kommun har fått inbjudan från Riksidrottsförbundet om att ansöka om SM-veckan vinter 2023 och 2024. Arrangemanget inkluderar SM i längdskidor samt ett antal andra idrotter med möjlighet att förlägga vissa tävlingar på annan ort. Ansökan kan göras för båda åren men orten tilldelas endast ett arrangemang. Kommunstyrelsen beslutar att anmäla intresse för att stå värd för SM-veckan vinter 2023 och 2024 och att undersöka möjligheter till samarbete med närliggande kommuner.
 
Översyn av kommunens ängs- och åkermark
Mot bakgrund av en motion från Centerpartiet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar om en översyn av kommunens innehav av åker- och betesmarker samt inventerar behovet av åtgärder för att bevara dessa. I uppdraget ska även ingå att skapa riktlinjer för arrenden av åker- och betesmarker. Detta för att säkerställa att kommunens jordbruksmark behåller eller återfår de värden för livsmedelsproduktion, biologisk mångfald samt landskapsbild som anses önskvärda.

Klartecken för att låta Internet ingå i hyran
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att Övikshem AB låter Internet ingå i hyran och ger därmed bifall till ett medborgarförslag som lämnats in.

Policy för folkhälsa och social hållbarhet
Kommunstyreslen föreslår att kommunfullmäktige antar ”Policy för folkhälsa och social hållbarhet”. Den nya policyn ersätter tidigare folkhälsopolitiskt program och integrationspolicy. Policyn pekar ut fem målområden där kommunen ska verka för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen: Kompetenser, kunskaper och utbildning, Sysselsättning, arbetsliv och försörjning, Boende- och närmiljöer, Hälsa och levnadsvanor, Egenmakt, inflytande och delaktighet. Policyn för folkhälsa och social hållbarhet blir, tillsammans med en parallellt framtagen policy för ekologisk hållbarhet, vägledande och styrande för ökat hållbarhetsperspektiv.

Policy för ekologisk hållbarhet
Kommunfullmäktige föreslås anta ”Policy för ekologisk hållbarhet”, vars övergripande mål är att Örnsköldsvik ska vara en klimatsmart och hållbar kommun. Policyn med tillhörande strategier ska stötta det fortsatta hållbarhetsarbetet samt ge förutsättningar för boende i Örnsköldsvik att ha tillgång till information om miljöläget i kommunen och hur de själva kan bidra till ekologisk hållbarhet.

Ingen subventionerad friskvård för äldre
Liberalerna i kommunfullmäktige föreslår i en motion att de som är äldre än 70 år ska erbjudas fria möjligheter till behovsanpassad träning som gym, simning eller gruppaktivitet. Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Det finns fler åldersgrupper som är i behov av motion och träning och som, även de, kan ha begränsade resurser. Kommunalt upphandlad träning kan även påverka marknaden negativt för aktörer inom friskvårdsbranschen. Däremot ingår det i kommunens uppdrag att stödja hälsosamma levnadsvanor. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför fått i uppdrag att inventera utbudet för äldre. Det finns också möjlighet att utveckla de hälsosamtal som erbjuds kommunens 75-åringar.

Driftsstöd till Övik Airport
Kommunstyrelsen beviljar ett driftsbidrag på 4,8 miljoner kronor till Övik Airport för 2018, vilket motsvarar det driftsbidrag kommunen får från Trafikverket. Därutöver föreslås Rodretkoncernen skjuta till ett driftsstöd på 22,5 miljoner kronor till Övik Airport för att täcka beräknade förluster 2018.

Inte aktuellt med gångtunnel och bandvagn i rondell
I ett medborgarförslag vill förslagsställaren att två gång- och cykeltunnlar byggs, en längs E4 där man korsar Björnavägen, samt en under E4 från Fridhemsvägen till Björnavägen. Förslagsställaren vill även att en Hägglunds Bandvagn 206 placeras i rondellen eller på grönområdet i Fridhemsvägens förlängning mot rondellen. Detta som symbol för industrins betydelse för Örnsköldsviks utveckling och historia. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. I en plan för ombyggnad av korsningen E4/väg 352 (Björnavägen) föreslår Trafikverket en cirkulationsplats samt en passage med refuger för gång- och cykeltrafik. En tunnel under E4 från Fridhemsvägen är svårt att motivera utifrån markförhållanden, kostnader och att det redan finns länkar som binder ihop de områdena. Kommunstyrelsen konstaterar vidare att Örnsköldsviks näringsliv i mångt och mycket är grunden för utvecklingen historiskt, idag och i framtiden. Men när det gäller utsmyckning i en rondell är bandvagnen inte prioriterad som symbol för Örnsköldsvik.

Dela med dig av denna artikel på: