Du är här

2018-11-07 - Politik
Foto: Jonas Nordin

Kommunstyrelsen 6 november

Här kan du läsa kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 6 november då även ett förslag till budget 2019 beslutades, den första efter överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Alliansen (Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna) om hur kommunen ska styras de närmaste åren.

Kompletta handlingar finns på kommunens hemsida under Kommun och politik

Budget fokuserar på investeringar

Den 6 november beslutade kommunstyrelsen i Örnsköldsvik om förslaget till budget 2019 som är den första budgeten i mandatperioden 2019-2022. Den är också den första efter överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Alliansen (Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna) om hur kommunen ska styras de närmaste åren.

Socialdemokraterna kommer att regera kommunen i minoritet och överenskommelsen innebär bland annat att den budget som Socialdemokraterna lägger också kommer att antas i kommunfullmäktige och att C, M och KD kommer att ha posten som vice ordförande i de större nämnderna förutom kommunstyrelsen. Partierna är också överens om att göra förändringar inom vissa sakpolitiska områden och att samverkan ska ske kring ett antal viktiga utvecklingsfrågor.
– Detta är en bra lösning för att fortsätta utveckla Örnsköldsvik på bästa sätt, säger Per Nylén (S), som är tillträdande kommunstyrelseordförande. De utvecklingsfrågor vi gemensamt ser som viktiga att särskilt börja samverka kring handlar framförallt om gymnasieskolan, näringslivsutveckling och kulturen.

Under den kommande mandatperioden kommer Örnsköldsviks kommun enligt budgetförslaget att prioritera ett antal investeringar. Det handlar bland annat om skollokaler och vård- och omsorgsboenden och om satsning på simhall, bredband och kultur. Totalt uppgår investeringarna till 927 miljoner kronor under mandatperioden.

Satsningen på skollokaler i Björna blir nu aktuell liksom ett intensifierat arbete för att etablera Örnsköldsviks gymnasium till en och samma plats i staden. Utbyggnad av förskolor samt underhåll av skollokaler är också fortsatt prioriterat. Vård- och omsorgsboende samt trygghetsbostäder i Sidensjö och LSS-boenden kommer att färdigställas och ytterligare 90 nya vård- och omsorgsplatser påbörjas under de närmaste åren.
– Prioriteringen av investeringar betyder att kommunens verksamheter behöver åstadkomma ett starkt resultat, säger Per Nylén. Det innebär också att de kommunala bolagen måste ge avkastning som ska användas i övrig kommunal verksamhet. Tillsammans ska vi fortsätta att arbeta för ett tryggt samhälle som utgår från allas lika värde och möjlighet att leva ett gott liv. Det ska vi göra genom ett fortsatt tillväxtinriktat arbete där företagens möjligheter att utvecklas ska vara i ständigt fokus.

Resultat 84 miljoner kronor
Kommunens resultat 2019 uppgår till +84 miljoner kronor i socialdemokraternas budgetförslag och skattesatsen föreslås vara oförändrad, det vill säga 22,44 procent. Totalt fördelas närmare 3,5 miljarder kronor ut för kommunens olika verksamheter.

Budgeten för 2019, som även innehåller en plan för de närmaste åren därefter, pekar på tillväxt, integration, digitalisering och lokalutnyttjande som särskilt viktiga områden för den fortsatta utvecklingen där den kommunala organisationen behöver vässas ytterligare. Det läggs också effektiviseringskrav på nämnderna för att finansiera satsningarna.

– Vi förväntar oss en organisation som fungerar på ett modernt och effektivt sätt där tillit, ansvar och samarbete går hand i hand, fortsätter Per Nylén. Ökad tillgänglighet till kommunens service genom ökad digitalisering är en del i detta arbete.
Budgeten behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november.

Övriga ärenden

Forskningsprojekt kring vindkraft och ljud
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå ett medborgarförslag om att kommunen ska initiera ett lokalt forskningsprojekt kring vindkraft och dess auditativa effekter. Förslagsställaren vill att målsättningen ska vara att ta fram beslutsunderlag för nya nationella riktlinjer och förbättrade boendeförhållanden vid fastigheter i vindkraftsnära lägen. Kommunen är positiv till kunskapsbildning och spridning av modern forskning inom området, men den kommunala organisationen har ett begränsat kunnande och svag infrastruktur för att trovärdigt kunna driva forskningsinsatser inom området.

Utreder bilpool för allmänheten
Örnsköldsviks kommun ska efter en motion från Björn Olsson (C) undersöka möjligheterna att skapa en bilpool som är tillgänglig för allmänheten. Motionären menar att kommunens nuvarande bilflotta skulle kunna upphandlas och läggas ut på en extern part och att allmänheten får möjlighet att hyra bilarna under den tid de inte används av kommunen.

Fjärde tekniskt år på gymnasiet utreds
Kommunstyrelsen föreslår att Örnsköldsviks kommun ska undersöka möjligheterna att införa ett fjärde år på tekniska programmet. Lena Lindgren (C), som lämnat in motionen, föreslår att starten ska ske läsåret 2019/2020 och att kommunen ansöker om statsbidrag för utbildningen hos Skolverket. Förlängningen är tänkt ska skapa möjligheter för eleverna och möta aktuella och framtida kompetensbehov hos näringslivet.

Kompetensbehov för ökad tillväxt
Örnsköldsviks kommun ska inleda ett arbete för att identifiera kompetensbehovet som kommer av eventuellt kommande stort bioraffinaderi i Domsjö fabriksområde. I dialog med intressenterna bakom Flaggskepp Bioraffinaderi ska kommunen kartlägga vilka gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar som behövs med anledning av att beräkningar talar om upp emot 5 000 nya arbetstillfällen i regionen.

Översyn av stöd till ideella föreningar klar
Kultur- och fritidsnämnden rapporterar nu till fullmäktige den stora översyn av stödet till ideella föreningar som har genomförts. När det gäller förslag till förändringar har arbetsgruppen fokuserat på områden där behovet av förändringar visat sig vara starkast. Översynen har lett fram till konkreta förslag till förändringar i bidragsregler, subventioner och taxor. Förändringarna syftar till att förbättra förutsättningar för föreningar som äger egna lokaler, för barn och ungas tränings- och breddverksamhet, för individuella idrotter vid tävlingar och uppvisningar, för likvärdighet för arrangörer, ökad spridning av bidragen i kommunen, ökad möjlighet att söka medel för utvecklingsarbete och en ökad tydlighet för föreningar, privatpersoner, företag och kommunala handläggare. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Dela med dig av denna artikel på: