Du är här

2018-03-13 - Hus & Trädgård
  • Dumpad hård och tung snö över ädelträd längs Golfbanevägen. Foto: AE
  • Tunga hårda snöklumpar hotar att bryta sönder planterade träd och buskar även längre ner i slänten. Foto: AE

Snötyngda ädelträd och buskar

Tvillingsta koloniförening värnar om ädelträden längs Golfbanevägen.

För snart tio år sedan grävde vår tidigare stadsträdgårdsmästare Ove Johansson ner en lång rad ekollon i slänten längs Golfbanevägen ovanför Tvillingsta koloniområde. Där satte han dessutom små plantor av andra ädelträd, då han ansåg att slänten längs vägen, med det soliga läget och Varvsberget i bakgrunden, var en gynnsam växtplats för växter som normalt inte klarar vår odlingszon. Några medlemmar i koloniföreningen har sedan skött om de små ädelträden, genom gödsling och rensning av ogräs och sly runt plantorna, som nu börjat växa upp och synas.

Längre ner i slänten växer nu 15 olika arter av träd och buskar, samt en del tåliga perenner. Denna mångfald av vegetation gynnar djurlivet, framförallt då insekter och fåglar. I vårt moderna samhälle råder det brist på liknande biotoper, då det numera röjs och klipps längs våra vägar. Fjärilar och andra pollinerande insekter såsom humlor och bin har fått allt mindre livsrum. Därför bör vi värna om de varierade växtområden som finns kvar. Särskilt rädda bör vi dessutom vara om våra ädelträd.
Träd och buskars löv fungerar dessutom som ”luftrenare”, då de fångar upp miljöfarliga luftburna partiklar från trafiken och andra utsläpp.

Denna snörika vinter har inte bara varit svår för rådjuren, utan även för ovan nämnda små ekar och andra ädelträd, över vilka hård och tung snö har dumpats från korsningen där Golfbanevägen 5-10 mynnar ut mot huvudvägen.
Nu kan vi bara hoppas på mindre snöväder under vårvintern och att vi slipper mer dumpning av tung snö över de värdefulla ädel träd, som vi värnar om.

Anders Edlund

 

Dela med dig av denna artikel på: