Du är här

2017-06-19 - Nyheter/Reportage

Ö-viks kommun i samarbete för att stärka familjehemmen

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örnsköldsvik har tagit ett viktigt beslut för att stödja och hjälpa en av de mest utsatta grupperna i kommunen - familjehemsplacerade barn och ungdomar. Vid Humanistiska nämndens sammanträde den 13 juni beslutades att Örnsköldsviks kommun går med i en länsgemensam kommunägd organisation för familjehemsvård. Den placeras organisatoriskt hos kommunförbundet i Härnösand.

Jag är mycket stolt och glad över att Örnsköldsvik kommer att vara en del av denna kommande organisation kommenterar Humanistiska nämndens ordförande Susanne Sturk (S) och fortsätter:
– Vi socialdemokrater och vänsterpartister värnar om de svagaste i samhället och det är otroligt betydelsefullt att vi har god tillgång till familjehem och en hög kvalitet i allt som görs när barn behöver placeras.
– Våra familjehem gör ett fantastiskt jobb idag med de barn som är placerade, och det är viktigt att vi ger dem förutsättningar till stöd och hjälp i deras fortsatta arbete. Att vi nu blir en del av samarbetet i länet kring dessa frågor är därför stor fördel och tillgång avslutar Susanne.

Barn som placeras i familjehem gynnas av att det finns god tillgång till familjehem och för att placeringen ska bli bra för barnens utveckling behövs familjehem som känner sig trygga och säkra i att möta barnens behov. Detta ställer krav på att kommunerna skapar ett stöd för familjehem som möjliggör detta. En undersökning bland länets kommuner visar på svårigheter att rekrytera nya, och behålla, erfarna familjehem, men även att erbjuda relevant utbildning och fortbildning. En länsgemensam organisation som ansvarar för dessa arbetsuppgifter kan ge både kvalitetsvinster och ekonomiska vinster.

En kartläggning i kommunerna visade att det fanns ett gemensamt behov av 139 nya familjehemsplaceringar, 65 jourplaceringar samt 300 familjehem med pågående placering i länet.

Målet med den nya organisationen är en likvärdig familjehemsvård i hela länet som håller hög kvalitet med utgångspunkt i att:
• Lämpliga familjehem finns i tillräckligt stor utsträckning
• Familjehemmen får stöd och kompetensutveckling genom att utbildning, handledning, nätverk och mentorsprogram erbjuds. På så sätt kan de bättre klara av utmaningar och känna sig trygga i sin situation
• Placerade barns förutsättningar för gynnsam utveckling förbättras
• Ett strategiskt, sammanhållet och välfungerande arbete inom rekrytering och insamlande av information om familjehem bedrivs samt att kommunerna erbjuds familjehem som passar inför varje placering.

Dela med dig av denna artikel på: