Du är här

2017-06-19 - Miljö

Miva minskar utsläpp av växthusgas genom Klimatklivet

Miva har fått 1,2 miljoner kronor i stöd från Naturvårdsverket för att minska utsläpp av växthusgaser från deponin på Må avfallsanläggning. Medlen har gått till ny teknik som på ett bättre sätt än tidigare tar hand om metangas och förhindrar att den kommer ut i atmosfären.

Metan är en naturligt förekommande, brännbar gas som är färglös och luktfri. Den uppstår bland annat vid nedbrytning av organiskt material i syrefattiga miljöer, till exempel vid kornas matsmältning och i deponier.  När metan hamnar i atmosfären påskyndas den globala uppvärmningen och det är därför viktigt att minska andelen metangas som släpps ut.
 
Deponin på Må avfallsanläggning håller sedan 2012 på att sluttäckas. I samband med sluttäckningen har Miva sett över hanteringen av den gas som uppstår i deponin och ansökt om medel för att reducera metanutsläppen. Den metangas som samlas in från deponin facklas, det vill säga förbränns, vilket bildar koldioxid och vatten. Förbränningen gör att klimatpåverkan blir mindre.
 
– Efter några månader kan vi glatt konstatera att det uppgraderade systemet ger en stor effekt. Den minskning i utsläpp av klimatskadliga gaser som systemet lett till motsvarar cirka 3 000 bilresor tur och retur mellan Kiruna och Malmö. Per kommuninvånare blir det årligen 41 kg koldioxidekvivalenter mindre, säger Åsa Möller, chef för avdelningen Avfall och återvinning på Miva.
 
Statens satsning Klimatklivet har möjliggjort den investering i ny teknik som behövts för att ta hand om metangasen. Sedan 2015 har över 1 miljard kronor delats ut i stöd via Klimatklivet till lokala klimatinvesteringar, och fram till år 2020 kommer ytterligare 700 miljoner kronor per år att fördelas.
 
– Vi ser mycket positivt på åtgärden vid Må avfallsanläggning och hoppas att den ska inspirera andra i länet att söka stöd från Klimatklivet, säger Mats Bäck, Energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen Västernorrland.
 
Strävan är att hela tiden minska den andel avfall som läggs på deponi. Mängden hushållsavfall som deponeras har minskat kraftigt de senaste åren, 2016 deponerades mindre än 1 procent av hushållsavfallet i Sverige. Numera är det endast det avfall som inte kan eller bör behandlas på annat sätt som deponeras. Sedan år 2005 är det också förbjudet att deponera organiskt avfall, den typ av avfall som gör att metangasen uppstår. Inget hushållsavfall deponeras längre i Örnsköldsviks kommun, utan den lilla mängd som samlas in vid återvinningscentralerna transporteras till någon annan deponi i närområdet, för närvarande till Kramfors.
 
Fakta om Klimatklivet
Satsningen Klimatklivet är en del av den statsbudget som riksdagen beslutat om för 2017. Sedan 2015 har över 1 miljard kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar, och fram till år 2020 kommer ytterligare 700 miljoner kronor per år att fördelas. Pengar från Klimatlivet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, exempelvis i en stad eller en kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De investerade medlen ska ha som huvudsakligt syfte att minska växthusgasutsläppen.
 

Dela med dig av denna artikel på: