Du är här

2021-02-21 - Bra att veta med Webben 7

Skottning och sandning

Vem har egentligen ansvaret? Här får du svar.

Under snörika månader ställs ofta frågan om vem som ansvarar för snöröjningen, framförallt när is eller snö rasar ned från taken eller från anordningar såsom balkonger. Har man som privatperson när man hyr en bostadslägenhet, alternativt som näringsidkare när man hyr en lokal för sin näringsverksamhet, någon skyldighet att snöröja fastigheten, exempelvis ett balkongtak?

Utgångspunkten är att det är fastighetsägaren som ansvarar för att avlägsna snö och is, så att personer eller egendom inte kan skadas. Det kan dels röra sig om snö som kan rasa ned, men även takpannor och murbruk samt andra anordningar som fästs på byggnaden.
Ansvaret innebär att fastighetsägaren, utan oskäligt dröjsmål, ser till att snö/is tas bort från hängrännor och takkonstruktioner. Fram tills bristerna avhjälpts har fastighetsägaren en skyldighet att sätta upp skyltar eller dylikt för att varna omgivningen för de eventuella skaderisker som föreligger.
I hyresförhållanden är hyresvärden fastighetsägare och vid innehav av bostadsrätt är det bostadsrättsföreningen som är fastighetsägare.

Bostadsrättsföreningen respektive hyresvärden ansvarar således för snöröjningen. För det fall någon annan trätt i fastighetsägarens ställe – såsom arrendator eller fastighetsförvaltare – övergår ansvaret till denne. Hyresgäster i ett hyreshus kan däremot aldrig överta ansvaret från fastighetsägaren.

Kommunen är skyldig att inom områden med stadsplan stå för vinterrenhållning, vilket innebär dels snöröjning såsom skottning/plogning och sandning, dels bortförande av sand/salt som har påförts för att motverka halka. Områden med stadsplan är exempelvis trottoarer, gång- och cykelbanor utanför den egna tomten. Kommunen kan även ålägga en fastighetsägare att denna, inom kommunens områden, skall fullgöra kommunens skyldighet. Vanligtvis innebär det att fastighetsägaren ansvarar för gångvägar eller annat utrymme för gångtrafik i direkt anslutning till fastigheten. Reglerna kring ansvarsfördelningen varierar mellan olika kommuner, men det är relativt vanligt att kommunen ålägger fastighetsägarna att snöröja i form av att skotta och sanda utanför fastigheten.

All snöröjning inom den enskilda tomten är fastighetsägarens ansvar; det inkluderar även det som ramlar ned från taken. För det fall fastigheten ligger i anslutning till en trottoar måste därför rasrisken beaktas och fastighetsägaren blir ofta nödgad till att vidta åtgärder. Snö som skottas ned från taken måste tas bort från trottoarer och gångvägar.

Vad händer om fastighetsägaren inte fullgör sin skyldighet?
Oavsett om det är fastighetsägaren eller kommunen som är ansvarig för snöröjningen ålägger den en skadeståndsskyldighet gentemot den som ramlar och slår sig på grund av att den ansvarige varit vårdslös eller oaktsam vid snöröjningen. Enbart att en skylt som anmodar till försiktighet på grund av risk för halka etcetera finns, befriar i sig inte ansvarig från skadeståndsansvar vid halkolyckor.

  • Enligt lagen ansvarar fastighetsägaren för snöröjning och halkbekämpning på sin mark. Det gäller både hyresvärdar och bostadsrättsföreningar.
  • En skylt som varnar för halka eller fallande is befriar inte från ansvaret.
  • Värden ska skotta och sanda på gångbanor och utanför dörrar.
  • Ansvar för att snöröja på privata balkonger eller uteplatser är ditt – såvida inte stadgar i bostadsrättsföreningen säger något annat.

 

Dela med dig av denna artikel på: