Du är här

2014-10-28 - Lokalt
En av servicepunkterna finns i Gideå. Foto: Peter Olsson

Positivt för "Bygd och stad i balans"

Landsbygdsprojekt gav konkreta resultat och lokalt förankrade planer

”Bygd och stad i balans” har bestått av två etapper som genomförts parallellt. Den första delen som startade 2011 har varit inriktad på långsiktiga lösningar för kommersiell service på landsbygden. Året därpå inleddes nästa etapp inriktad på att utveckla en samverkansmodell för landsbygdsutveckling. Fokus låg på kommunikationer, inflyttning, integration och attityder.

Servicepunkterna– nytta och framtidstro
En projektutvärdering visar att delmålen kring utvecklad servicegrad är uppfyllda. Nu finns tio servicepunkter på kommunens landsbygd. Servicepunkterna fungerar som mötesplatser och ger tillgång till livsmedel, internetuppkoppling/fri wifi, information och i varierande omfattning även café och evenemang. Flera servicepunkter erbjuder även hemkörning av varor. Arbetet med servicepunkter har uppmärksammats nationellt, vilket även bidragit lokalt till en stolthet för den egna bygden.

I utvärderingen framkommer även idéer om hur servicepunkterna kan utvecklas ytterligare t.ex. den informativa funktionen, fler kommersiella tjänster, säsongsöppna servicepunkter och forum för erfarenhetsutbyte.

Styrka att gå samman
Projektets mål om att skapa en samverkansmodell och öka nätverksbyggandet är uppnådda. En tydlig strategi har varit att koppla samman med andra aktörer och projekt. Hållbart resande, länsstyrelsens Landsbygdsmentorer, e-lotsen, turistiska aktörer med flera har genom samarbete med ”Bygd och stad i balans” fått en lokalt förankrad kanal.

Samverkan har bl.a. gynnat infrastruktur och kommunikationer. Ett flertal lokala fiberföreningar har bildats och beviljats stöd för bredbandsdragning, pendlingsparkeringar och samåkningsappar har utvecklats. Inom inflyttning och integration märks satsningar som att inventera tillgången till lediga bostäder, internationella måltider och mångkulturella mötesplatser på mindre orter i kommunen.

Förändrade attityder
Över tid har attityderna till landsbygden förändrats. De som bor på landet upplever det mer attraktivt och det finns ett intresse av att flytta ut. Uppföljningen framhåller de personliga mötenas betydelse för att påverka attityder. Att använda ambassadörskap och goda exempel, ta vara på och lyfta fram mervärden. Något som projektet också gjort.

En tydlig politisk strategi är också angeläget, vilket Örnsköldviks kommun har i den landsbygdsstrategi som antogs i juni 2014.

Bygden äger sin egen utveckling
"Bygd och stad i balans” har byggt på ett utlokaliserat arbetssätt där fyra lokalt förankrade delprojektledare jobbat mot varsitt geografiskt område. Därutöver har en projektsamordnare ansvarat för att hålla samman delarna och koordinera insatser. Att dessa varit anlitade på konsultbas har varit ett framgångsrikt koncept. De har kunnat driva på, ge stöd och hjälp utan att själva ta över. Ortsborna har ägt och drivit frågorna.

Tio orter, som under projektet, arbetat fram lokala utvecklingsplaner är en bra grund för att landsbygdsutvecklingen kommer att drivas vidare även efter projektets slut.  Prioriteringarna är gjorda och engagemanget finns.

– Några nycklar för projektets framgång har varit den politiska inriktningen som visar att landsbygdsfrågorna är viktiga, lokalt förankrade projektledare som tillsammans med alla engagerade företag och föreningar som brinner för sin bygd. Projektet visar att tillsammans gör vi skillnad och vår målbild är att det goda arbetet ska fortsätta i någon form, säger Lena Lindström, Örnsköldsviks kommuns projektansvariga för ”Bygd och stad i balans”.

 

Dela med dig av denna artikel på: