Du är här

2014-10-27 - Örnsköldsvik
Foto: Håkan Nordström

Kommunen arbetar med plan för skolans lokaler

Bildningsförvaltningen har efter ett inledande arbete med sin lokalförsörjningsplan lagt ut riktningen för den fortsatta utredningen om de behov av förändringar i skollokalerna som behöver göras under den närmaste femårsperioden.

Det handlar sammanfattningsvis om att bygga ut och bygga nytt för förskolans lokalbehov, att utreda förutsättningarna för att skapa en samlad gymnasieskola i Parkområdet, att se över den sammanhållna grundsärskolan i Gullänget och om att ge Vuxenutbildningen en mer central placering.

För beslutet i december ska även alternativ för lokalförsörjningen vid grundskolorna i centralorten tas fram. Även alternativ för Alne- och Grundsunda-områdena ingår i uppdraget.

Arbetet med lokalförsörjningsplanen har sin utgångspunkt i ”Att rymmas, att ha moderna och ändamålsenliga lokaler, att ha sammanhållna verksamheter och att vara långsiktiga”.

Tillsammans med nämndens utbildningspolitiska strategi, det snart slutförda arbetet med funktionsprogram för förskolan, den politiska viljeyttringen att satsa på nya förskolelokaler samt på ekonomiska ramar och god ekonomisk hushållning har det varit underlag till inriktningsbesluten.

Lokalförsörjningsplanen ska ge en översikt över arbetet de närmaste fem åren och i vilken takt olika delar kommer att genomföras. Planen kommer att innebära en påtaglig satsning på det nuvarande lokalbeståndet.

Nu följer kommunikation med bland andra elever, föräldrar, personal och kommunala verksamheter för att inhämta de synpunkter och ytterligare faktaunderlag som behövs för att beslut om lokalförsörjningsplan ska kunna fattas i december.
– Det mest akuta behovet handlar om skollokaler i centrala staden, men för att det ska lösas behöver skolförsörjningsplanen gälla även hela centralorten, det vill säga ytterområdena närmast staden, säger förvaltningschefen Astrid Täfvander. För att komma framåt i det fortsatta arbetet har ledningsgruppen tagit beslut om inriktningar som ska ge projektgruppen möjlighet att utreda vidare.

Lokalförsörjningsplanen kommer att gälla 2015 – 2019 och ska ge den huvudsakliga inriktningen på arbetet med skollokaler i kommunen. Detaljerade planer kommer att tas fram för de kommande projekten, sedan lokalförsörjningsplanen beslutats.
 

Dela med dig av denna artikel på: