Du är här

2014-06-25 - Örnsköldsvik
Foto: Mats Forsgren

Ö-vik en bra plats att bo på

Örnsköldsviksborna är mer nöjda med kommunen som plats att bo på än genomsnittet och ligger i nivå med övriga kommuners medborgare när det gäller hur man uppfattar kommunens verksamheter och möjligheterna till inflytande.

Det visar SCB:s medborgarundersökning för hösten 2013 och våren 2014 där totalt 119 kommuner deltog.

Det var fjärde gången som Örnsköldsviks kommun deltog i medborgarundersökningen. Den är ett av de instrument som kommunen använder för att mäta den kommunala verksamheten och hitta förbättringsmöjligheter. Undersökningen består av de tre indexen Nöjd-Region-Index, Nöjd-Medborgar-Index och Nöjd-Inflytande-Index som har en skala från 1 till 100. Sammanställningen nedan visar respektive index jämfört med övriga kommuners samt inom vilka enskilda frågeställningar som förbättringar har gjorts sedan förra undersökningen.

- Det är roligt att Örnsköldsviksborna är nöjda med att bo i kommunen och vi ser en positiv trend när det gäller många frågor i SCB.s undersökning. Det vi nu ska arbeta vidare med är blanda annat att öka medborgarnas inflytande och att man blir ännu mer nöjd med de kommunala verksamheterna, säger kommundirektör Magnus Haglund.

Nöjd-Region-Index 64 för Örnsköldsvik är som helhet högre än genomsnittet. Det består av kategorierna rekommendation, arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, bostäder, kommunikationer, kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter och trygghet. Jämfört med undersökningen 2011 har faktorn kommunikationer fått säkerställt högre betygsindex och bostäder lägre. Förbättringar i enskilda frågeställningar märks när det gäller exempelvis tillgång till kollektivtrafik och förbindelser för längre resor, avstånd till affärer och service samt trygg mot inbrott i hemmet.

När det gäller Nöjd-Medborgar-Index är betyget bättre än 2011 för 21 av de 35 enskilda frågeställningarna som ingår i enkäten, exempelvis äldreomsorg, förskola, belysning, vägunderhåll och biblioteks- och utställningsverksamhet samt sophämtning och renhållning. Index 52 är dock inte säkerställt högre eller lägre än genomsnittet. NRI består av kategorierna förskola, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg, räddningstjänst, gång- och cykelvägar, gator och vägar, idrotts- och motionsanläggningar, kultur, miljöarbete, renhållning och sophämtning samt vatten och avlopp. Ingen av dessa verksamheter har fått säkerställt förändrade betygsindex jämfört med hösten 2011.

Nöjd-Inflytande-Index består av kategorierna information, kontakt, förtroende och påverkan och visar ett index på 39, vilket inte är säkerställt högre eller lägre än genomsnittet. Hälften av de 16 enskilda frågeställningarna, som gäller information samt påverkan, visar dock förbättrade betygsindex.

SCB genomför medborgarundersökningar två gånger per år. Som standard dras ett urval på 600 personer i åldrarna 18–84 år i mindre kommuner och 1 200 personer i större kommuner. I Örnsköldsvik gäller det större urvalet. Örnsköldsviks kommun har deltagit 2007, 2009, 2011 och 2014.

SCB publicerar resultaten för samtliga kommuner för 2014 på sin webbplats under juli.

Dela med dig av denna artikel på: